2014 laivu modes skate

Sestdien tika izgatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri redzçja, ko dizaineri bija pabeiguði nâkamajâ sezonâ. No auditorijas mçs varam atrast pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika attîrîts faktiski vismazâkais un viss gâja bez aizíerðanâs. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu lomas tiek izmantoti tikai pieticîgs un viegla auduma ar lielâm, krâsainâm krâsâm, tai skaitâ kokvilnas, lina un zîda. Mûsu reportieris piesaistîja vissmalkâkâs, krâsains maxi svârki visâs pilnîba tamborçt. Starp tiem cieòu izraisîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frîsiem un izðûti bikini. Lai silts apìçrbs dizaineri piedâvâ sievietçm, cita starpâ, austi cepures ar milzîgu apkârtceïiem, dekorçts ar meþìînçm un ziediem labâ.Pçc izrâdes tika izgatavota skaista kâzu radîðana, kas sagatavota arî pçdçjam vînam. Kleita ir dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika izsolîtas daþas drçbes no vismodernâkâs kolekcijas. Ienâkumi, kas iegûti no ðîs izsoles, tiks izraudzîti par privâtu bçrnu namos. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas labdarîbas un pozitîvas darbîbas. Daudzas reizes tâs îpaðnieki ir zaudçjuði daudz izsoles, un, kad izsoles priekðmets bija pat rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka modernâkâ kolekcija nonâks mâjâs maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums ir izveidojis tieðsaistes veikalu, kurâ kolekcijas bûtu citâdas nekâ stacionâros uzòçmumos.Ìimenes modes zîmols ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Reìionâ ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, tostarp lielâko daïu skaistâko drçbnieku, ðuvçju un arhitektu. Katru reizi ðis nosaukums padara kolekcijas saskaòâ ar izciliem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir liels atzinums, ka pat pirms veikala atvçrðanas tie, kas jau mâcâs no rîta, mâcâs plaðâs rindâs. Ðîm kolekcijâm ir laba diena.Ðî uzòçmuma produkti no daudziem âtriem gadiem lieliski atpazîst lietotâju vidû, arî reìionâ, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, viòa nepiemin daudzas saòemtâs atlîdzîbas un to, kâ tâs uzskata, ka teksti ir augstâkâs klases.

Skatît savu veikalu: Vienreizlietojamie medicîniskie apìçrbi