Atkaribas filma

Atkarîba no pornogrâfijas ir patoloìiska izpausme (no seksuâlâs vardarbîbas un tîmekïa holisma robeþas, kas sastâv no ikdienas ikdienas pakïauðanas pornogrâfiska materiâla apskatei. Narkomâniem pornogrâfiskâs filmas skatîðanâs izrâdâs veids, kâ sasniegt seksuâlo apmierinâtîbu, tâpçc klasiskais dzimumakts viòam vairs nav labs. Viòð neizmanto neko sliktu, ja masturbâcijas laikâ tiek izmantota pornogrâfiska filma, tas ir, kâ daïa no priekðspçles, kas pastiprina abu partneru uztraukumu. Ar ðo traucçjumu mçs turpinâm pacelties tikai pçc tam, kad visu dienas grafiku ietekmç iespçja gût apmierinâtîbu ar hronisku pornogrâfisko materiâlu novçroðanu. Persona, kas kïûst atkarîga no pornogrâfijas, nodarbojas ar pornogrâfijas skatîðanu pat darba laikâ, tas ir, laika periodâ, kurâ viòam vajadzçtu pavadît prasmes vai pildît citus pienâkumus. Ârstçðanu atklâj piemçrots terapeitiskais risinâjums, kad atkarîgais sâk justies, ka zaudç kontroli pâr savu dzîvokli, un patoloìiskais disks sâk diktçt ikdienas dzîves stratçìiju.

Perle Bleue Visage Care Moisturise

Lai gan bçrnu pornogrâfijas apskate var izjaukt viòu psihi, pieauguðajiem cilvçkiem (apzinoties apspriestâ materiâla parasto raksturu parasti tas nav bîstams. Tomçr, ar nosacîjumu, ka tâ vairs nav atkarîga no pornogrâfijas, t.i., neierobeþota atkarîba, kas sâk dominçt pâr visiem citiem konkrçtâ indivîda aspektiem. Ir pieci atkarîbas no pornogrâfijas posmi: atklâðana, pârbaude un pârbaude, nejutîgums, eskalâcija un îstenoðana. Attieksmes grupas ârstçðana sâkas tikai pçc piektâ posma, kad (kad vçl aizraujoða pornogrâfiskâ materiâla pasîvâ apskate patlaban nesniedz apmierinâtîbu. Òemot vçrâ visus pieejamos interneta erotiskos potenciâlus, narkomâni sâk meklçt iespçjas iesaistîties privâtâs fantâzijâs, kas var izrâdîties kaitîgas nâkotnes cilvçkiem. Diemþçl bieþi vien tikai tâdas uzvedîbas nepatîkamo seku pieredze, kas pastâv seksuâli seksuâli seksîgs, laipns lasîtâjs un kas viòam ir vajadzîgs, lai lûgtu seksologa samaksu.