Atra pardodanas sistcma

Izstrâdâta integrçtâ mazumtirdzniecîbas sistçma, ievçrojot noteikumus, kas attiecas uz organizâcijâm, kas pârvalda milzîgus pârdoðanas tîklus. Laba un efektîva pârdoðanas tîklu pârvaldîba ir klasisks izaicinâjums. Ðâdas sistçmas piederîba ïauj vadîtâjiem veikt îpaðas analîzes un vadîbas reklâmas.

Regulâriem cilvçkiem jânodroðina draudzîgs rîks, kas ïauj viòiem efektîvi strâdât visâs pozîcijâs. Izmantojot pârdoðanas sistçmu, mçs varam integrçt jaunâkos risinâjumus jebkurâ biroja posmâ. Izmantojot íermeni, mçs piedâvâjam daþâdas tehnoloìijas, lai uzlabotu organizâcijas vadîbu, sâkot ar mazumtirdzniecîbu, izmantojot izplatîðanu, loìistiku un grâmatvedîbu, nododot pieprasîjumu. Izmantojot virkni neierobeþotu iespçju, programma apkopo visu veidu tirdzniecîbas tîklus, apkopojot tos no vairâkiem simtiem lîdz vairâkiem simtiem veikalu. Tas darbojas lieliski zemu pârdoðanas tîklos. Neierobeþota mazumtirdzniecîbas sistçmas darbîbas joma dod iespçju apkalpot visas pârdoðanas tîkla darbîbas jomas.

Tas sastâv no citiem elementiem:

liela un daudzfunkcionâla mazumtirdzniecîbas sistçma,Vadîtâja modulis, kura pieòçmums ir vadîba,centrâlâ noliktavu un izplatîðanas pârvaldîbas programma, tâ arî garantç ekonomisko kampaòu nosacîjumu visbûtiskâko izmantoðanu.

Programma ir arî specializçta, integrçta finanðu un grâmatvedîbas sistçma, kâ arî personiskâs un algas sistçma, kas ir svarîga, lai sniegtu visaptveroðu atbalstu visiem mazumtirdzniecîbas íçdes pârvaldîbas procesiem.

Mazumtirdzniecîbas sistçma ir un daudz atbalsta patçrçtâjiem. Tas ïauj daudz funkciju, kas atvieglos pirkumu. Var minçt vairâkas priekðrocîbas multimediju paðapkalpoðanâs stacijas klientiem, kas, skençjot svîtrkodus, ïauj âtri samaksât produktus.