Avarijas apgaismojums 12v

Jebkurâ darbavietâ, jebkurâ birojâ vai ârçjâ iestâdç avârijas apgaismojums var bût nepiecieðams ilgumam un droðîbai. Kâdâs situâcijâs to var apskatît? Ko mums visiem vajadzçtu zinât par ðâda apgaismojuma punktu?

Rezerves gaismaAvârijas apgaismojums ir gaisma, kas rodas no citiem avotiem nekâ pamata gaisma. Ir svarîgi to iegût sadalîjuma laikâ, lai gan ðâda veida apgaismojuma ierobeþoðana tikai rezerves gaismas lomâ var bût nopietna kïûda. Daudzi faktori nosaka izmantojamo risinâjumu, tostarp izvçlçtâs avârijas apgaismojuma lampas un vairâkus risinâjumus, kas atbilst konkrçtas iestâdes prasîbâm. Bûvniecîbas likums sîki izklâsta, kâ skola ir izstrâdâta un ievietota konkrçtâ gadîjumâ.

Kâdi dati par ðî apgaismojuma problçmu ir ïoti svarîgi parastam cilvçkam?Daudzu cilvçku avârijas apgaismojums galvenokârt savieno avârijas apgaismojumu. Pateicoties viòam, ka pamata gaismas apgâdes problçmas gadîjumâ ir iespçjams turpinât darbu. Ðî doma ir ârkârtîgi svarîga tâdos dzîvokïos kâ biroji, bankas, klînikas un slimnîcas, kurâs ap tumsu, kas krît apkârt, rada lielas problçmas. Avârijas gaisma joprojâm ir evakuâcijas apgaismojums. Tas strâdâ mums draudiem, pateicoties viòam, ka mçs esam gatavi atstât apdraudçto vidi un uzticami izkïût no çkas. Ðâds apgaismojums ir visbieþâk izmantots ugunsgrçku laikâ, un ugunsdroðîbas noteikumi sniedz detalizçtâku informâciju par tâs uzstâdîðanas vçrtîbâm.

 /05/oprawy-oswietlenia-awaryjnego-lampy-led-ex-atex.pdfEvakuâcijas marðruta apgaismojums ir ârkârtîgi svarîga loma, un no tâ, kâ viòi gatavojas uz ðâdas lînijas, tiks ierîkotas lampas, no kurâm var bût atkarîga daudzu cilvçku dzîvîba. To gali ir vienkârði - viòiem ir jâiesaka evakuâcijas ceïð. Tie ir augstâki par vieglumu piekïût pçdçjiem instrumentiem, kas ugunsgrçka gadîjumâ var glâbt cilvçku dzîvîbu. Lai ðâdas spuldzes strâdâtu tieðâ darbâ, tâm jâbût vispâr zinâmâm. Tad viòð runâ par savu virsmu, maríçjumiem un vietâm, kur tie tiks doti. Îpaði svarîgi ðeit ir rûpçties par lampu izmçru un uz tâm novietoto zîmju lasâmîbu. Vispirms tas ir svarîgi paðreizçjâs vietâs, kur vecâka gadagâjuma cilvçkiem var bût arî evakuâcijas lînijas, un tâm, kuras plâno saskarties ar redzes problçmâm.