Bcru apicrbu rathotajs

DialineDialine - Droša formula cīņai ar diabētu! Iepazīstieties un izmēģiniet šodien.

Ðajâ sestdienâ notiks vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas prezentâcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju devu, kas sapòoja redzçt, ko dizaineri ir izdarîjuði apvienoðanâs sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs pastâvçja zemâkajâ stadijâ, un visa lieta kïuva netraucçta. Iekðpusç mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Tikai finanðu un labie audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu, tika izmantoti viòu spçju nodroðinâðanai. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki pilnâ tamborçjumâ. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar milzîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâta kâzu kleita, kas tika izgatavota îpaði paðreizçjai cîòai. Kleita tika dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Ienâkumi, kas gûti no paðreizçjâs pârdoðanas, tiks novçrtçti individuâlai bçrnu mâjai. Jâuzsver, ka nosaukums ïoti atbalsta daþâdas gludas un siltas darbîbas. Tâs lietotâji ir atkârtoti atstâjuði mûsu rakstus par izsoli, un, tiklîdz izsoles priekðmets bija pat apmeklçjums vienâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ieradîsies birojos jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes uzòçmumu, kurâ bûtu populâras kolekcijas, kas nav stacionâros veikalos.Mûsu apìçrbu kompânija ir vienîgâ no lielâkajâm apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Tai ir maz rûpnîcu katrâ pasaulç. Darbâ strâdâ vairâki tûkstoði cilvçku, ðajâ vispirms interesantâkie drçbnieku, ðuvçju un arhitekti. Tajâ paðâ laikâ ðî funkcija padara kolekcijas atbilstoði dominçjoðajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, âtri tiek atzîtas, ka pat pirms veikala sâkðanas tie, kas jau ir no rîta, liek garâm rindâm. Ðîs kolekcijas izzûd vienu dienu.Ðîs iestâdes rezultâti daudzu gadu garumâ ir saistîti ar augstu patçrçtâju atpazîstamîbu, arî mçríim, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, nemaz nerunâjot par daudzajâm balvâm, ko viòa ir saòçmusi, un kas apstiprina, ka izstrâdâjumi ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjs apìçrbs