Bistama putekiu klase m

Raþoðanas tehnoloìiskie procesi ir saistîti ar putekïu piesâròojuma emisiju, îpaði izejvielu ieguves laikâ, sasmalcinâðanu, slîpçðanu, sajaukðanu un skrîningu. Papildus troksnim rûpnieciskajiem putekïiem ir visnopietnâkie veselîbas apdraudçjumi cilvçkiem ðâdâs vidçs.

https://vari-cb.eu/lv/

Pateicoties ienâkumiem par putekïu veselîbu, mçs sadalâmies:- kairinoðs putekïi,- toksisks putekïi,- alerìiski putekïi,- kancerogçnas putekïi, \ t- ðíiedru putekïi.Galvenais stâvoklis vidç, kas rada putekïu piesâròojumu, ir efektîva profilakse, izmantojot to paðu un sociâlo putekïu aizsardzîbu.Individuâlâ aizsardzîba ietver:- vienreizçjas lietoðanas respirators,- pusmaskas ar mainâmiem filtriem un absorbçtâjiem, \ t- spçles ar mainâmiem filtriem un absorbçtâjiem, \ t- íiveres un aizsargtçrpi.Kopçjâ putekïu aizsardzîba ietver: ventilâcijas un ventilâcijas sistçmas, staciju putekïu nosûkðanas sistçmas, stâvus pûtçjus un ventilatorus.Putekïu savâkðanas ierîces iedala vecos un mitros putekïu savâcçjos.Bieþi izmantotie putekïu savâcçji ir: nosçdinâðanas kameras, putekïu savâcçji ar filtrçðanas klasi, cikloni un daudzcikloni, elektrostatiskie nogulsnçtâji, slapji putekïu savâcçji.Nosçdinâðanas kameras ir daþi no zemâkajiem putekïu savâcçjiem ar zemâm uzstâdîðanas izmaksâm. Ðîs pieejas iezîme ir putekïu noòemðanas ierobeþotâ efektivitâte, tâpçc tos bieþi izmanto saistîbâ ar otru putekïu savâcçju. Filtri atðíiras ar ievçrojamu efektivitâtes pakâpi. Tâs izmanto keramikas un metalurìijas nozarç, un tâs ir viena no skaistâkajâm putekïu noòemðanas metodçm. Mitra putekïu savâcçji izmanto ûdeni ûdenî, lai neitralizçtu raduðos putekïus. Blakusparâdîba ir notekûdeòi, kas rodas piesâròojuma pârneses rezultâtâ uz ðíidrumu. Îpaði, citi risinâjumi vçlçtos, lai tos izmantotu potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç, kur atdalîðanas iekârtâm jâbût sertificçtâm ATEX.Atkritumu attîrîðanas ierîces izvçle ir saistîta ar rûpniecîbu un zinâmu draudu.