Bosch rupnieciskais putekisuccjs

https://bustur-l.eu/lv/

Rûpniecîba un rûpnîcas, kas raþo daþâdus rakstus plaðâ mçrogâ, vadâs pçc viòu tiesîbâm, un tâm ir jâiziet jauni, nekâ tie, kurus viòi izmantoja nelielâ mçrogâ, savâ privâtajâ dzîvoklî. Raþoðanas zâlçs kopîgs notikums ir, piemçram, daþâdu ðíidrumu vai eïïu izplatîðana tieði uz grîdas vai ðíçrðïa.

Ïoti neefektîvs risinâjums bûtu izsaukt tîrîðanas apkalpi, lai no sienas iztîrîtu tik dziïus un sareþìîtus netîrumus ar drçbçm un sûkïiem. Tâpçc ðâdâm ârkârtas situâcijâm tiek izmantoti îpaði rûpnieciskie putekïu sûcçji taukiem un ðíidrumiem. Âtri, efektîvi, neatstâjot pçdas papildus garðai tieði atseviðíâ traukâ, ir piemçrots iztukðoðanai.

Atex putekïsûcçji vai centrâlie rûpnieciskie putekïsûcçji var tikt izmantoti vienlaicîgi, lai pârbaudîtu daþâdu veidu atkritumus no zemes, svarîgâ mçrogâ. Viòi ir apòçmuðies tîrît lielâku daudzumu plastmasas atkritumu, koksnes vai metâla, tas ir, kaut ko, kas ir ievçrojami savâkts ar suku un liekðíeri, un par kuru vienkârðo putekïsûcçju vienkârði neizmanto. Centrâlajiem putekïsûcçjiem ir augstâks saturs, augstâka sûkðanas jauda, pilnîgi atðíirîgi konteineri sareþìîtu atkritumu sagatavoðanai. Tomçr ðâdus putekïsûcçjus lielâkoties var vakuumâ sûknçt, vienu reizi tîrot lielâko laukumu. Tâtad tîrîðanas komandai ir dîvaini atbalsts, kam arî ir daudz darba bez ârkârtas situâcijas.

Rûpnieciskie putekïsûcçji galvenokârt tiek izmantoti kâda veida atkritumiem, viòi arî neòem daþus no tiem, lai darbinieka çdamistabâ veiktu paklâju pierâdîjumus. Tie tiks izmantoti tikai raþoðanas zâlçs, kur raþoðanas procesâ notiek grîdas daudzums daþâdu atkritumu, tas ir, noliktavâs, kur daudz neveiksmîga negadîjuma rezultâtâ izlijuðas izejvielas. Ðodienas kâzâs ðî nozare ir automatizçto un saskaòoto summu veidâ, lai saglabâtu darbinieku fizisko spçku, un ka vismaz to lietu pusi varçtu radît augstas veiktspçjas maðînas, piemçram, rûpnieciskie putekïsûcçji.