Bremthu sukoi

Virzuïa sûknis ir tâ pati ierîce ar darba korpusa savstarpçju kustîbu. Ðis sûknis nodroðina dzçrienu no visbieþâk izmantotajâm ierîcçm ðajâ nozarç. Sûkòi ir izturîgi pret sûknçtu ðíidrumu piesâròojumu.Pçc tam ierîce var radît daþâda veida baroðanas avotus. Viòð var dzîvot ar elektrîbu, saspiestu gaisu, dîzeïdegvielu vai hidrauliku.

https://ecuproduct.com/lv/acai-berry-extreme-vislielaka-acai-ogu-ietekme-uz-novajesanu/Acai Berry Extreme Vislielākā acai ogu ietekme uz novājēšanu

Virzuïa sûknis tiek izmantots bûvniecîbâ pastâvîgai vai ilglaicîgai nolasîðanai. Ir modeïi, kas tiek doti darbam par neatkarîgu gaisu, kad un visu iegremdçjot vai iegremdçjot.Pasaules skatîjumâ sûknis ir balstîts uz:- cilindra (virzulis virzâs tajâ,- virzuli (tas ietekmç spiedienu kamerâ, \ t- stienis (virzâs virzuli,- iesûkðanas vârsts (automâtisks - ïauj uzsûkt ðíidrumus, virzot virzuli, automâtiski aizveras, kad virzulis krîtas, \ t- spiediena vârsts (automâtisks - ïauj sûknçt ðíidrumu nolaiðanâs laikâ no virzuïa, automâtiski aizveras, virzot virzuli,Sûknim ir daudz priekðrocîbu, jo pastâv iespçja âtri mainît darba slodzes, sûknçt ðíidrumus ar augstu viskozitâti, sûknçt ðíidrumus ar zemu viskozitâti, lai iegûtu nemainîgu veiktspçju, un tas neprasa plûdus. Tâs priekðrocîbas ir augstas ekspluatâcijas izmaksas un zema efektivitâte.Sûkni atkârtoti izmantoja ar sûkni tehnoloìijâ lîdz centrifûgas sûkòa izgudroðanai. Paðlaik viòas uzdevums ir nedaudz samazinâjies, bet joprojâm ir vietas, kur tas ir ieteicams vai pat nepiecieðams.Virzuïa sûknis konstrukcijâ ir taisni un nejutîgs pret mehâniskiem bojâjumiem. Labâka remonts ir otrâ priekðrocîba. Ja mçs tçrçjam par efektivitâti, mçs varam panâkt, ka neveiksmes gadîjumâ nevajadzçtu izsaukt dârgu pakalpojumu.Ja mçs nezinâm, kuru sûkni izmantot, mçs varam droði izmantot virzuïa sûkni, tas ir pilnîgi pierâdîts dizains, kas to var apstrâdât.