Cdiena gatavodana visai nedciai

Kâdus instrumentus izmantojat privâtajâ virtuvç? Vai ir tik daudz, ka jûs nevarat rçíinâties? Un varbût jûsu diapazons ir saistîts ar vairâkiem desmitiem îpaðu un ieteicamâko.Katrai mâjas vçrtçðanai ir jâizveido ïoti daudz, lai, gatavojoties daþâdâm çdienkartçm, pçkðòi nepietiks viòas skaistums, bez kura netiks radîts labs çdiens.

Kâ jûs varat uzminçt, vissvarîgâkie ir smalki un smagi naþi, daþâda lieluma, ar daþâdiem zobiem. Naþi, karotes un dakðas parasti dod mums tikai çðanas çdienus, lai gan viòiem neizbçgami bûs daudz daþâdu pielietojumu. Mums ir vajadzîgas arî bïodas un trauki, kuros mçs varçsim izveidot gardus kûkas un çdienus. Interesanta ierîce, kurai nevajadzçtu trûkst savas virtuves, ir blenderis. Tas mums nodroðina cieðu çdienu un desertu sagatavoðanu. Tâ vietâ, lai izmantotu tradicionâlo rîsu, ir vçrts ieguldît virtuves robotu, kas padarîs mûsu lielâko daïu. Tas ietaupa laiku un jautâ arî par mûsu rokâm.Mums vienmçr vajadzçtu likt alumînija foliju. Mûsu çdieni ilgâk paliks svaigi un smarþvielas ledusskapî nesalîdzinâs. Plaða grieðanas dçlis ir arî mûsu virtuves norâdîtâ sastâvdaïa. To var uzstâdît arî kâ galda virsmu. Tad ir neparasts un oriìinâls veids. Papildus tradicionâlajiem grieðanas dârzeòiem jûs varat iegâdâties jaunus dârzeòu griezçjus, kas ietaupîs jûsu laiku. Un, kad runa ir par sasmalcinâðanu, garda un lieliska pîlinga maðîna ir ïoti noderîga. Durszlak un, iespçjams, praktiski, kad mçs cenðamies mazgât makaronus, rîsus, dârzeòus vai jaunas nelielas sastâvdaïas mûsu çdienam. Labs podiòu un pannu komplekts, kas netiks sadedzinâts, kalpo arî gadiem. Filtrs, ko mçs tam pievienojam, piemçram, lai attîrîtu miltus no lielâkâm daïâm. Es papildus izmantoðu ðíçres, knaibles, kas mums atvieglos, íerot karstos çdienus un atvçrçjus.Labi aprîkota virtuve ir kurpes sievietes mâjâs. Tâtad tajâ ir neskaitâmi klimata apstâkïi un çdieni. Vçrts rûpçties arî par virtuves dekoru, lai tas izskatîtos lieliski. Mums viss ir jânovieto rokâs un jârûpçjas par tâs tîrîbu. Ne bez iemesla ir minçts, ka virtuve ir labâkais jautri.