Centralais putekisuccjs kads uzocmums

Fresh FingersFresh Fingers Efektīvs preparāts cīņai pret mikozi kāju un naglu ādas kopšanai

Centrâlo putekïsûcçju raþotâji nodroðina, ka centrâlâs vakuuma tîrîðanas sistçmas uzstâdîðana notiek ne tikai jebkurâ bûvniecîbas stadijâ, bet pat tad, ja tiek izmantota sekundârâ iekârta iekârtâs, kas jau ir izmantotas vai tiek atjaunotas. Centrâlie putekïsûcçji apkopo arî çkâs un uzturçðanâ, bet jo îpaði rûpniecisko telpu panâkumos. Filtrçðanas sistçma, ko izmanto centrâlajos putekïsûcçjos, uzlabo iekðtelpu gaisa kvalitâti, un lieliskâ tîrîðanas jauda un kluss dzîvesveids nodroðina prieku izmantot centrâlo vakuuma tîrîðanas sistçmu daudzus gadus. Centrâlâ vakuuma tîrîðanas sistçma sastâv no atlikuðajiem elementiem:

Centrâlâ ierîceCentrâlâ vienîba, t.i., putekïsûcçjs - tâ parasti tiek uzstâdîta slçgtâs saimniecîbas telpâs, piemçram, bçniòos, pagrabâ, katlu telpâs, garâþâs vai bçniòos. Ierîcei ir filtri, kas aptur visus lielâkos atkritumus, bet ðis parametrs nesamazina putekïsûcçja sûkðanas jaudu, kas nav mainîta neatkarîgi no putekïu izmçra montâþâ.Izejas kontaktligzdaGaisa vârsts ïauj izvairîties no putekïiem brîva gaisa ârpus çkas. Visus alergçnus, piemçram, putekïus, putekïu çrcîtes un daïiòas, kuru izmçrs ir 1/10000 mm, izmet no mâjas, kas izvçlas nepatîkamo gaisa smarþu, kas pazîstams ar grûtîbâm vecos portatîvajos putekïsûcçjos.Sûkðanas uzstâdîðana & nbsp;PVC cauruïu sûknçðanas lînijas tiek organizçtas zem ìipða, sienu plaisâs, iebûvçto objektu grîdâs vai apmetumâ. Tie palîdz pieslçgt sûkðanas ligzdas galvenajam iemeslam. Çkâs, kuras jau var izmantot, pçdçjam objektam var izmantot bçniòus, sienu pârtraukumus un uzstâdîðanas kanâlus.Sûkðanas ligzdas & nbsp;Tie tiek noòemti iekârtâ tâ, lai ar sûkðanas ðïûteni (7-12 metrus garð varçtu sasniegt pat attâlâkos telpu stûrus. Vislabâkos putekïsûcçju apstâkïus garantç iesûkðanas ligzdas, kas atrodas centrâlajâs vietâs, piemçram, koridorâ vai gaitenî. Centrâlo vakuuma tîrîðanas sistçmu izplatîtâju ieteikto iesûkðanas ligzdu skaits ir 1-3 kontaktligzdas apmçram 80 kvadrâtmetru platîbai.