Darba apicrbu rathotajs

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju daïu, kuriem bija jâapzinâs, ko dizaineri bija darîjuði, lai pievienotu sezonu. No auditorijas mçs varçtu pat apskatît vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika izstrâdâta îsâkâ vietâ, un viss tika darîts bez ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanâ tika izmantoti tikai organiski un viegli audumi no lieliem, krâsainiem, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem bija vislielâkâs baþas par gaisîgajiem, krâsainiem maxi svârkiem, kas pilnîbâ sagatavoti tamborçðanai. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas, kâ arî blûze ar puðíçm un izðûti bikini. Par siltiem apìçrbiem, dizaineri ierosinâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar plaðu apmali, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes tika sagatavota skaista kâzu kleita, kas sagatavota svaigai cîòai. Kleita tika nodota personai, kurai vajadzçja palikt anonîma. Turklât tika pârdotas daþas populârâkâs kolekcijas drçbes. No ðî pârdoðanas gûtie ienâkumi tiks atzîmçti mûsu bçrnu namâ. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un funkcionâlâs darbîbas. Tâ îpaðnieks jau vairâkkârt ir iezîmçjis savus darbus izsolçm, un vienâ reizç pârdoðana bija pat konkrçtas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija tiks atvçrta uzòçmçjiem maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmolam ir atvçrta datoru tirdzniecîba, kurâ kolekcijas bûtu populâras, izòemot stacionâros komplektos.Mûsu apìçrbu kompânija ir unikâla starp karstâkajiem apìçrbu raþotâjiem mugurâ. Viòam ir vairâkas rûpnîcas pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jo îpaði daudzus labâkos drçbnieku, ðuvçju un arhitektu. Katru brîdi ðis vârds izraisa kolekcijas atbilstoði svarîgiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas patieðâm veicina atzîðanu, ka pat pirms veikala atvçrðanas viòi ir gatavi agri no rîta savâkt ievçrojamâs rindâs. Ðîm kolekcijâm ir tâda pati diena.Ðîs iestâdes rezultâti daudzu gadu garumâ ir ïoti populâri saòçmçju vidû, arî pasaulç un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòai, ðíiet, nav pieminçtas daudzâs viòa saòemtâs apmierinâtîbas, kas apliecina, ka preces ir augstâkâs klases.

Psorilax

Skatît savu veikalu: Vienreizçjs apìçrbs no Krakovas