Darba tulkotaja eiropas savieniba

Tulkotâja darbs pieder pie diezgan sareþìîtâm profesijâm. Pirmkârt un galvenokârt tas prasa izcilas valodas prasmes, kâ arî daudzus kontekstus, kas izriet no tâs tradîcijâm un vçstures. Iespçjams, ka filoloìija pieder pie jebkuras no vçrtîgâkajâm humanitâro zinâtòu jomâm, lai gan tâs patieðâm prasa un stingru prâtu. Tulks sniedz jâdomâ, kas dzimusi sûtîtâja augðpusç pçc iespçjas precîzâk, izmantojot atðíirîga stila vârdus. Ko tulki profesionâli koncentrç katru dienu?

Tulkoðana un tulkoðana

Lielâkâ daïa tulkotâju strâdâ vai nu ar poïu roku, vai ar tulkoðanas biroja starpniecîbu, kas starp klientiem un tulkotâjiem darbojas. Rakstiski un mutiski tulkojumi ir divi pamatkritçriji, ar kuriem tiek izpildîts tulkojums. Nozîmîgâkais no tiem noteikti ir populârâks, un viòiem ir jârîkojas ïoti precîzi. Panâkot rakstus ar individuâlu raksturu, piemçram, îpaði specializçtiem dokumentiem, tulkotâjam ir jâbût pareizam vârdam no konkrçtas nozares. Paðreizçjâ variantâ tulkotâjam ir jâbût konkrçtai specializâcijai, lai varçtu tulkot tekstus no îpaðas jomas. Vienkârðâkâs specializâcijas pieder arî finanðu, ekonomikas vai IT daïai.

Interpretâcijas maiòa ir sava veida izaicinâjums, bet ne tulka prasmes. Pirmâm kârtâm, ðis tulkoðanas cilvçks prasa stresa spçku, tûlîtçjas reakcijas un spçju runât un klausîties vienlaicîgi. Ðâdu darbîbu ðíçrðïu dçï, pieòemot mutisku tulkojumu Krakovâ, ir vçrts izvçlçties augsti kvalificçtu personu vai uzòçmumu, kas tulkoðanas laukumâ nodarbojas ar noteiktu reputâciju.