Datorprogrammas nolietojuma likme

No angïu valodas uzòçmuma resursu plânoðanas, tâ nekas jauns, piemçram, uzòçmuma resursu plânoðana. ERP sistçma ir pçdçjâ metode, kurâ mçs efektîvi plânojam visu uzòçmuma rezervju pârvaldîbu. Tâtad ir vairâk nekâ definîcija, kurâ IT sistçmas atbalsta zîmolu vadîbu vai grupu sadarbîbu, kas savâ starpâ mijiedarbojas konkrçtâ organizâcijâ.

Resursu optimizâcijaTas izriet no datu uzkrâðanas un tâ, lai bûtu iespçjams izveidot iepriekð iegûto informâciju. Ðis atbalsts var vadît visu vai daïu no vadîbas lîmeòiem un uzlabot to resursu optimizâciju, kurus uzòçmums plâno izmantot, un notiekoðos procesus. Ir daþi ERP sistçmu veidi, kas ir iekïauti integrçto IT sistçmu grupâ. Viens no tiem ir modulâra sistçma, kas notiek no jebkuras programmas, bet sadarbojas savâ starpâ. Otrâ ir integrçtâ sistçma, kas koncentrçjas tikai uz paðu informâcijas bâzi un uz noteiktu uzòçmçjdarbîbas platformu, kurâ nav informâcijas apmaiòas starp moduïiem.

MRP sistçmu izstrâdeUzòçmumu resursu plânoðanas sistçmas ir tikpat jaunas kâ MRP II sistçmu izstrâde. Viena no pirmajâm tçmâm ir datu pamats. Attiecîgie moduïi parasti ietver ðâdas jomas: pârdoðana, cilvçku attiecîbu pârvaldîba, iepirkums, noliktava, grâmatvedîba un finanses. Ðîs sistçmas parasti ïauj pârbaudît individuâlo patçrçtâju kontakttiesîbas. Vçl viens svarîgs ðo kameru aspekts ir tas, ka lietotâji var veikt plânoðanas procesu, runât par iespçju veikt izmaiòas, piemçram, apgalvojumus par alternatîviem risinâjumiem vai labojumu veikðanu. Komandas ierosinâtie risinâjumi, kas apliecina piegâdes puses lieluma izmaiòas. Pçdçjâ brîdî ERP sistçmas ar iemeslu, ko sauc par augðçjo un vidçjo plauktu, ir savas platformas lietojumprogrammu izstrâdei.