Degdanas un ugunsdzcsibas lidzekiu fizikali iimija chomikuj

Ugunsgrçki var tikt dzçsti vairâkos veidos, bet viss ir atkarîgs no citiem faktoriem. Tie ietver degoðu materiâlu, tâ skaitu un sadrumstalotîbu, kâ arî ugunsdroðîbas îpaðîbas. Vieta atceras un laiks, kas pagâjis kopð ugunsgrçka sâkuma. Kâdâs situâcijâs tâ tomçr darbosies, lai nodzçstu ar tvaiku?

https://multilanac.eu/lv/

Tvaika ugunsdzçðana ir ûdens dzçðana, kas ietver degoðu gâzu atðíaidîðanu degðanas jomâ un skâbekïa koncentrâcijas pazeminâðanu lîdz cenai, kurâ sadegðana kïûst neiespçjama. Skâbekïa koncentrâcija, kurâ tiek kavçts sadegðanas process, tiek veikta tikai 35% ûdens tvaiku koncentrâcijâ spirta un tvaiku maisîjumâ degðanas zonâ. Ir arî vçrts piebilst, ka vislabâkie ugunsdzçðanas efekti ir piesâtinâtâ tvaika lietoðanâ, kas tiek dota spiedienâ no 6 lîdz 8 atmosfçrâm.Ugunsgrçki, kas notiek slçgtâs telpâs un kuru tilpums ir aptuveni 500m3, visbieþâk prasa dzçðanu ar tvaiku. Kur jûs parasti saòemat tvaiku, lai cînîtos pret ugunsgrçkiem? Bez ðaubâm, uzliesmojoðu materiâlu un koksnes þâvçtâju þâvçtâji ir nepiecieðami putas. Piemçrots tvaiks joprojâm ir ugunsgrçku aizsardzîbai naftas produktu sûknçðanâ, vulkanizâcijas katlu aizsardzîbâ, rektifikâcijas kolonnâs vai kuìa ugunsgrçku aizsardzîbâ. Ugunsdzçsîba ar tvaiku arî darbojas labi, ja ugunsgrçks tiek nodzçsts ðíidrumos, kuru temperatûra ir daþu 60 ° C. Ir vçrts zinât, ka ugunsdzçsîbas vietas dzçðana vai nostiprinâðana, izmantojot tvaiku, bûs ïoti labvçlîga, jo augstâks ir ðíidruma uzliesmoðanas punkts. Gâzes ugunsgrçku gadîjumâ ûdens tvaiki ir noderîgi, bet tikai slçgtâ telpâ ar nelielu kubikâtu. Turklât ûdens tvaiki attiecas arî uz cietu priekðmetu, piemçram, elektrisko vai datoru rîku, ugunsgrçku dzçðanu.Ir vçrts, lai ðis pâris bûtu ugunsdzçsîbas materiâls, nevis tas, ka viòi dzîvo augstâs telpâs. Bet ne tikai. Ja ir vçlams liels dzesçðanas efekts, ûdens tvaiku nedrîkst izmantot veiksmîgi. Turklât pâriem netiek izmantoti arî interjeros, kuros tas sadedzinâs.Tomçr, izmantojot ûdens tvaiku, nevar aizmirst par droðîbu. Ûdens tvaiki ir vide, ko var viegli sadedzinât. Ir pieïaujama ugunsdzçðana ar ûdens tvaiku un gaisa un mitruma mitruma risks.