Direktiva eu 89 686 eec

ATEX direktîva savâ tiesîbu sistçmâ tika ieviesta 2003. gada 28. jûlijâ. Tas ir piemçrots produktiem, kas paredzçti karjerai attâlumos, kuri ir pakïauti eksplozijas riskam. Attiecîgajiem produktiem jâatbilst stingrâm prasîbâm ne tikai droðîbai, bet arî veselîbas aizsardzîbai. ATEX direktîva ietver atbilstîbas novçrtçðanas procedûras.

Attiecîgâ normatîvâ akta noteikumu bûtîbâ droðîbas lîmenis, kâ arî ar to saistîtâs vçrtçðanas procedûras ir atkarîgas no vides riska lîmeòa, kurâ darbosies konkrçtais instruments.ATEX direktîvâ ir noteiktas stingras prasîbas, ka konkrçtam produktam jâbût apstrâdâtam potenciâli sprâdzienbîstamas vides tuvumâ. Bet kâdas zonas tas nozîmç? Pirmkârt, mçs runâjam par akmeòogïu raktuvçm, kurâs ir ïoti liela metâna vai ogïu putekïu sprâdziena varbûtîba.

ATEX direktîva detalizçti sadala ierîces atseviðíâs daïâs. Ir divi no tiem. Pamata klasç ir ierîces, kas tiek pasniegtas raktuves pazemç un uz virsmâm, kas var pastâvçt ar metâna sprâdzienbîstamîbu. Otrâ grupa ir veltîta ierîcçm, kas ir savienotas citâs vietâs, bet kuras var apdraudçt sprâdzienbîstama vide.

Ðî direktîva nosaka galvenâs vispârîgâs prasîbas attiecîbâ uz visâm sçdvietâm vietâs, kas pakïautas metâna / ogïu putekïu sprâdzienam. Tomçr saskaòotajâs dimensijâs var viegli atrast jutîgâkas prasîbas.

Jâatceras, ka trauki, ko atïauts lietot potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç, ir jâmaríç ar CE zîmi. Pçc maríçjuma jânorâda pilnvarotâs iestâdes identifikâcijas numurs, kam jâbût precîzam, redzamam, neiznîcinâmam un salasâmam.

Paziòojoðâ iestâde pârbauda visu aizsardzîbas organismu vai paðu piegâdi, lai nodroðinâtu sadarbîbu ar piemçrojamajiem noteikumiem un direktîvas prasîbâm. Jâatceras arî, ka no 2016. gada 20. aprîïa paðreizçjâ direktîva tiks aizstâta ar jauno ATEX direktîvu 2014/34 / ES.