Drodibas problcmas melnas juras reiiona

Sprâdziena risks darbavietâ vai jaunâs publiskâs vietâs ir maz ticams, ka tas tiks samazinâts. Bûvniecîbas likumâ ir noteikts, ka ðâdâs pozîcijâs ir jâaizsargâ vairâkas sprâdzienbîstamîbas, un to neievçroðanu var uzskatît par nopietnu traìçdiju. Vietas ar îpaðu iedarbîbu uz sprâdziena ceïu ir daþâdi uzòçmumi un rûpniecîbas zâles. Viss ir tâds, kas nepiecieðams, lai tas nonâktu katastrofâ: viegli uzliesmojoðas gâzes, kas glabâjas no lielu jaudu cilindriem, uguns avoti, bieþi vien nepietiekama ventilâcija ir noderîga. Tas viss ir par sprâdziena iespçjamîbu.

Iepriekð aprakstîtajâs telpâs jâveic papildu piesardzîbas pasâkumi. Regulâras maðînas regulâras pârbaudes un kïûdu novçrðana ir ârkârtîgi svarîgas. Ja kâ pierâdîjums tiek izmantots elektriskâs piedziòas sukas, tas vairâkas reizes bûs izdevîgâks par normâlu darbu. Mçs arî ietveram detalizçtu visu cilindru un tvertòu, kas satur uzliesmojoðas gâzes un vielas, eksploziju. Caurspîdîgs cilindrs ar sprâdzienbîstamu gâzi var viegli piepildît telpu, lai tâ pievienotos sprâdzienam. Lai gan gâzes parasti ir jâsajauc ar gaisu nozîmîgâ koncentrâcijâ, lai varçtu pievienoties sprâdzienam, jûs joprojâm nevarat sagraut ðo objektu.

Vçl viena loma droðîbâ ir îpaðu gaismekïu un gaismas slçdþu izmantoðana. Katrs apgaismojums aizdedzina aizdedzes slçdzi, jo lampas strâvas patçriòð ir palielinâjies tâ darbîbas sâkumâ. Tâ arî apstrâdâ kvçlspuldzes, kâ arî dienasgaismas spuldzes. Ðî dzirkstele ir daudz, lai sâktu sprâdzienu uzliesmojoðas gâzes klâtbûtnç. Îpaðu sprâdziendroðu gaismekïu un slçdþu izmantoðana ievçrojami samazina risku, bet vissvarîgâkais ir droða gâzu un uzliesmojoðu un sprâdzienbîstamu vielu glabâðana.