Ego putekiu savaccjs

Kâ jûs zinât, telpâs, kur tiek piegâdâti ïoti daudz putekïu, ir nepiecieðami ekonomiski putekïu nosûcçji, vai arî vidç, kur gaisâ rodas kaitîgas vielas, piemçram, daþâda veida gâzes. Ir vçrts rûpçties par to, ka ir daudz veidu ekonomisko putekïu savâcçju. Tâpçc, tâ kâ mçs vçlamies ðâdu putekïu savâcçju, mums vispirms ir nepiecieðams sniegt atzinumu par tâs unikâlajâm îpaðîbâm.

Putekïu savâcçju veidiPirmkârt, kas mums jâzina par rûpnieciskajiem putekïu savâcçjiem, ka tie atðíiras divos veidos. Ðâdas îpaðîbas ir veci un mitri putekïu savâcçji. Ekonomiskâ putekïu savâcçja parametrs ir gaisa attîrîðanas efektivitâte. Jo vçrtîgâks ir gaisa attîrîðanas efektivitâtes parametrs, rûpnieciskais putekïu savâcçjs ir îpaði izdevîgs. Turklât rûpnieciskie putekïu savâcçji izceïas citos veidos. Galvenie rûpniecisko putekïu savâcçju veidi ir norçíinu kameras, starpslîdçji, cikloni, filtru novadîtâji, elektrostatiskie nogulsnçtâji. Ðie daþâdu veidu rûpnieciskie putekïu savâcçji vispirms ir atdalîti no to darbîbas veida.

Ko pievçrst uzmanîbu pirms pirkðanasMums rûpîgi jâizvçlas rûpnieciska putekïu savâcçjs tuvam uzòçmumam, redzot, kâ darba apjoms strâdâ tuvâ uzòçmumâ un kâ redzams, cik daudz bîstamu vielu vai putekïu pastâv Polijas uzòçmumâ, kas raþots katru dienu. Tikai, domâjot par ðîm divâm lietâm, mums vajadzçtu izvçlçties labâko rûpniecisko putekïu savâcçju. Papildus tam pievçrsiet uzmanîbu uzòçmumam, kas nodroðina ðâdas ierîces. Vienkârðâkais veids ir lasît pârskatus internetâ, labi pazîstama uzòçmuma çdieniem. Mçs novçrtçsim jaunu veidu apmierinâtîbu ar ðâdu aprîkojumu. Tas, ka jauni vîrieði ir apmierinâti ar ðâdu ierîci, mçs varam bût. Tâpçc ir ïoti svarîgi izlasît, cik daudz ðâdu lçmumu.