Ekonomiska aktivitate un grutnieciba 2015

Jaunajâ realitâtç daþi cilvçki ir apòçmuðies izveidot savu biznesu. Tâdçjâdi to veido lielisks bezdarba lîmenis, kas vçrsts uz to, ka parasti jûs nevarat atrast apmierinoðu darbu. Tâ ir sievietes ar augstâkâm ambîcijâm, kas bieþi vien var pretendçt uz "tuvu" un atstât mûsu dabisko priekðnieku.

Tas ne vienmçr ir visu mûsu uzòçmuma darbîbas gadîjumu skaits. Darba devçji bieþi vien pilna laika nodarbinâtîbas vietâ ierosina, lai potenciâlie darbinieki reìistrçtu mûsu finanðu darbîbas un parakstîtu ar tiem pakalpojumu lîgumu. Darba devçjiem tas ietaupa diezgan lielu naudas summu, jo raþoðanas izmaksas (piemçram, obligâtâs iemaksas Polijâ ir ïoti vçrtîgas.

Revitalum Mind Plus

Ikviens, kurð jau ir paudis savu viedokli par savu darbîbu, labi apzinâs lielisko darbu, ko veicis lielisks projekts rçíinu sagatavoðanai. Laba programma ir tâda, kas ne tikai ïauj rçíinât un izdrukât rçíinus, bet arî tieði un stingri sagatavot pârskatus, aprçíinât nodokïus un satur citas iespçjas, kas atvieglo grâmatvedîbu.

Ðîs noderîgâs iespçjas apstâjas, it îpaði, ja atklâjas, ka Polijas ekonomiskâ aktivitâte pieaug, mçs nodarbojamies ar pirmajiem darbiniekiem, kuriem mums ir jâmaksâ iemaksas un avansa maksâjumi par ienâkuma nodokli.

Ir vçrts atzîmçt, ka laukumâ ir pieejamas daudzas programmas, kurâs ir daþâdi ceïi un sareþìîtîba. Îpaði jaunajiem uzòçmçjiem ir vçrts nodot komisijas darbiniekus, kas ir vairâk noderîgi komandâ, kâ arî sasniegt tikai nepiecieðamâs iespçjas. Viòu priekðrocîba ir ne tikai pakalpojuma vienkârðîba, bet arî cena. Viòð nav sûdzçjies par nepiecieðamîbu maksât lielu naudu par otrâm iespçjâm, ko mçs vispâr neizmantosim. Ðâda pilnîgi nevajadzîgas izvçles iesâcçja piemçrs var bût zîmola nodaïa filiâïu brîdî (ðajâ piemçrâ preèu savstarpçjâs maiòas vai starpîbu sadalîjums starp atseviðíâm vienîbâm.

Kopumâ varat izveidot to, lai ieguldîtu parastâ rçíinu piesûtîðanas idejâ, bet viòa iegâdes skaidroðanâ jâòem vçrâ mûsu uzòçmuma vajadzîbas.