Elektromehaniska rupnieciba

Nav nozîmes ar ðo nozari - papildus lielâm priekðrocîbâm sabiedrîbai, tas rada daudz draudus cilvçkiem, pietiek minçt augstuma galus, risku strâdât ar lielâm maðînâm, darboties ar mehâniskâm ierîcçm ... tas viss rada apstâkïus, kuros nav grûti atrast traìiskus rezultâtus. veselîbas un nelaimes gadîjumu uzturçðana.

Ir pagâjis laiks kâzâm, kad lomu rûpnîcâ izmantoja ar lielu risku, un tajâ paðâ laikâ daudziem darbiniekiem bija zema izvçle - viòi varçja darît tur vai viòiem nebija iespçju rîkoties. Paðlaik nozare ir plaði balstîta uz paðreizçjâm tehnoloìijâm, tajâ strâdâ kvalificçti speciâlisti, un garða tiek nodroðinâta ar daþâdiem pienâkumiem, tehnoloìijâm un dzîvi, lai samazinâtu risku lîdz minimumam. Ugunsdroðîbas noteikumi nodroðina atbilstoðu procedûru un evakuâcijas iespçju, turklât darbinieki veic detalizçtas apmâcîbas uzticîbas un higiçnas jomâ darbâ. Pirms viòi tiecas rakstît savus mçríus, viòiem ir jâiepazîstas ar iesaistîðanâs stratçìiju jebkura veida negadîjumiem, ar kuriem viòi var tikt pakïauti. Papildus ðîm saistîbâm ir arî sprâdziendroða sistçma. Sprâdziena priif sistçmas ietver sprâdzienbîstamîbas novçrtçjuma izstrâdi, un ðâdâ secîbâ ir vairâki aizsardzîbas pasâkumi, kas ïauj ðo risku pazeminâties. Starp pçdçjiem ir ierobeþojumi aizdegðanâs avotiem, centrâlâ putekïsûcçja uzstâdîðana vai putekïu noòemðana. Visas ðîs slimîbas beidzas beigâs, padarot to par droðâko vietu riskam pakïautajâ vietâ. Un kas notiks, ja visas novçrðanas neizdodas? Un, protams, tas var notikt, lai gan varbûtîba sistçmâ bûs daudz mazâka lîdz pçdçjai pirms sprâdziena. Tad jûs pievienojat pasâkuma seku ierobeþojumu, piemçram, íermenim, kas nomâc vai atvieglo sprâdzienu. Tas samazina negadîjuma sekas, pat ja tas notiek.Visu izraudzîto nodroðinâjumu izmantoðana ir svarîga ne tikai - tâ ir obligâta, bet arî rûpnieciskâs iekârtas îpaðnieka uzòçmçjdarbîbâ. Viòa pienâkums ir atcerçties par darbinieku droðîbu. Negadîjuma gadîjumâ, piemçram, ugunsgrçka vai sprâdziena gadîjumâ, var tikt bojâtas arî ïoti elegantas ierîces. Ir daudz izdevîgâk iekïût profilaksç nekâ novçrst sekas.