Eneriijas fotoattclu saglabadana

Kontroles operâcijas ir ïoti svarîgs faktors gandrîz visâs nozarçs, çku vai uzòçmumu darbîbâ. Pârslçgðanas atdalîtâji un jaudas slçdþi ir pieòemama izvçle daudziem raþotâjiem. Katra no tâm rûpçjas par viòa piedâvâtajâm sistçmâm, kad tâs bija daudz sareþìîtâkas un atbilst citâm formâm.

Nozîmîgâkâs jaudas slçdþu priekðrocîbas neapðaubâmi ietver mazus izmçrus, vienkârðu uzstâdîðanas un lietoðanas procedûru, un galvenokârt ïoti lielu izvçli, kad runa ir par papildu aprîkojumu.

Efektivitâtes slçdzis ir trauks, ko izmanto, ja pilnvarâm ir ïoti garas îpaðîbas. Tâs svarîgâ komanda ir aizsargât citas elektriskâs ierîces no iespçjamâs pârslodzes vai îssavienojuma. Tas vairâk pielâgojas elektriskâs konstrukcijas jaudas kontroles objektam.

Strâvas padeves slçdþu pamata sadalîjums ietver zemsprieguma, vidçja sprieguma un augstsprieguma slçdþus. Zemsprieguma slçdþu raksturîga iezîme ir darba spriegums, kas ir mazâks par 1000V, un to vienkârðâkâ metode ir kontakts ar izlâdi. Vidçja sprieguma jaudas slçdþi parasti nodroðina 10 000 izslçgðanu.

Ja tas paredzçts augstsprieguma jaudas slçdþiem, tie ir izgatavoti no divâm tehnoloìijâm: cisternas un dzîvâs tvertnes. Darbîbas metode nonâk pie visa jaudas slçdþa jaudas, kâ arî tâs mehâniskâs izturîbas. Sprieguma padeves slçdþi, kas izgatavoti no cisternas tehnoloìijâm, ir raksturîgi ar ïoti augstu izturîbu, kas saistîta ar slçdþa ïoti augstu stabilitâti. Augstas sprieguma slçdþi parasti ir sakârtoti, jo tiek izmantota loka dzçðanai izmantotâ vide.