Fiskala kase urem

Mçs varam izpildît fiskâlo kases aparâtu, kur personas maksâ par precçm vai pakalpojumiem, un ienâkumi no ðâda apgrozîjuma pârsniedz Finanðu ministrijas noteikto limitu.

Kâpçc arî nodokïu kases aparâts?Kases aparâts ir ierîce, kurâ tiek pârdoti produkti vai pakalpojumi. Pateicoties tam, sieviete, kas maksâ par produktu vai pakalpojumu, var sasniegt precîzu to, ko viòa maksâ. Tajâ ir norâdîta precîza katras preces cena un kopçjâ summa. Pierâdîjums par pârdoðanu, tâpçc nekas jauns kâ kvîts. Ðodien, pateicoties viòam, mçs zinâm, ko un cik daudz mçs samaksâjâm un vai numurs nav pârâk liels vai pârâk zems. Iespçjams, ka klients neapzinâti iegûs preces ar trûkumiem. Tad saòemðana ir arî ðâda raksta sadarbîba par indivîdu, t.i., par naudas vçrtîbu, kas bûs lîdzvçrtîga klienta samaksâtajai summai. Tomçr kases aparâts nav, bet tikai izdrukas. Otrais postenis ir pârdoðana. Pçc pârdoðanas pabeigðanas pârdevçja pienâkums ir izveidot ikdienas pârdoðanas pârskatu. Pateicoties tam, daþi produkti reìistrçs, kâdi produkti ir pârdoti, cik viòiem tika dots, un cik no tiem izveidoja PVN.

ERC kases aparâtsIr daudz kases aparâtu. Mçs varam mâcîties, piemçram, ERC kases aparâtu vai elektronisko kases aparâtu. Tas ir programmu skaits, ko raþotâjs ir augðupielâdçjis. Jûs nevarat tos mainît. Turklât ir diezgan maza datu ietilpîba, kas pçc daþiem gadiem jau ir pilna. Pçc tam ðâda kases îpaðniekam ir divas iespçjas: viòð var nomainît fiskâlo moduli ar otru vai pilnîbâ nomainît visu kases aparâtu. Pçdçjâ biïeðu kasç ietilpst, cita starpâ, mobilie kazino, savrupi kases aparâti vai sistçmas kazino.

EcoSlim EcoSlim - Nodrošiniet efektīvu svara zudumu bez nevajadzīgām pūlēm!

Fiskâlie terminâïiVçl viens kases aparâtu veids ir kases aparâti vai elektroniskais pârdoðanas punkts. Tos sauc arî par datoru kases aparâtiem. Tie parasti tiek savâkti no datora, fiskâlâ printera, tastatûras un monitora. Ðie kases aparâti ir universâli, kas nozîmç, ka tos var pievienot gan fiskâlajiem terminâïiem, gan svîtrkodu skeneriem, gan elektriskajiem svariem. POS kases aparâtus var brîvi konfigurçt vai paplaðinât atkarîbâ no jûsu vajadzîbâm vai biznesa attîstîbas.