Fiskala kase

Pirmkârt, jâatzîmç, ka kases aparâts un finanðu printeris nav vienâdi. Tâpçc pastâv rîki, kas bûtiski atðíiras viens no otra. Lai gan tie parasti ir sajaukti viens ar otru, viòiem ir savas pârdoðanas reìistrâcijas sistçmas, un tâs ir daþâdas funkcijas.

Man Pride

Kases aparâtiem ir pilnîga pârdoðanas vadîbas sistçma. Tajos ir arî preèu bâzes pakalpojumi, kas nozîmç, ka viòi nevçlas bût savienoti ar kâdu jaunu ierîci. Var teikt, ka tie ir paðpietiekami. Pçdçjâ gadîjumâ ir vairâkas funkcijas, nekâ no tiem ir pieejami finanðu printeri, kas patieðâm ir priekðrocîba. Ir zinâms, ka visi skatâs, kâ nopelnît labu un tajâ paðâ laikâ to, kâ tçrçt vismazâk.Finanðu printeri ir plaði kases aparâti. Papildus spçjai izdrukât fiskâlos ieòçmumus un uzturçt pârdoðanas sistçmu, tâm ir vçl plaðâkas funkcijas. Piemçram, viòi var kontrolçt to produktu sarakstu, kurus zinâms uzòçmums izmanto mâjâs. Pateicoties ðâdiem piedâvâjumiem, jûs vienmçr zinât, kas konkrçtajâ brîdî var bût pazudis hipermârketâ un ko vajadzçtu iegâdâties îstajâ laikâ. Papildus to stilam jûs varat redzçt daþâdus akcijas. Ne tikai parastâ cenu pazeminâðana, bet arî lçtâkas preèu paketes pârdoðana, piemçram: Pçrciet divus produktus un treðo - par brîvu. Vçl viens trûkums ir tas, ka viòi var tieði izdrukât PVN rçíinus, kâ arî piedâvâjumu uzlabot kvîti pirms drukâðanas. Ðâdam ceïam nav nodokïu kases aparâtu. Tomçr, izzinot no kases aparâtiem, tie nav paðpietiekami un darbojas pareizi, viòi vçlas pastâvçt savienoti ar ârçjâm tirdzniecîbas sistçmâm, t.i., datoru. Tas ir arî defekts, kâ arî defekts. Lîdz ar to iezîme ir tâda, ka bez datora nav iespçjams izdrukât èekus. Tâdçï datora iegâde ir arî papildu maksa. Priekðrocîba ir tâ, ka pârdoðanas dati datorâ ir precîzâki un skaidrâki. Fiskâlie printeri un labâka kolekcija dzîvokïos, kur produktu bâzes ir ïoti intensîvas. Neskatoties uz fiskâlâ printera priekðrocîbu milzîgo priekðrocîbu pâr kases aparâtu, pirms izvçlaties to iegâdâties, ir vçrts apsvçrt, vai mums ir nepiecieðama ðâda profesionâla iekârta. Cilvçkiem, kas darbojas mazos veikalos, nav nepiecieðams, lai bûtu tik plaða funkciju sistçma, un kases aparâta izmaksas ir mazâkas par fiskâlu printeri.