Fiskala kases sistcma elzab jota e

Fiskâlais kvîts ir pierâdîjums par pirkumiem, kas veikti tirdzniecîbâ. Tas ïauj mums pârbaudît, vai izòemðana no veikalu plauktiem faktiski piekrît kases aparâtâ iekasçtajai paðreizçjai vçrtîbai, lai mçs varçtu ziòot par iespçjamu sûdzîbu arî noliktavâ. Turklât kvîts ïaus mums pârskatît iztçrçto naudu, kas ievçrojami atvieglo savu izdevumu kontroli.

Saòemðana un svarîga informâcija, kas nav obligâti saistîta ar iegâdâtajiem produktiem vai to vçrtîbâm. Un viena no svarîgâkajâm ziòâm, ko kases aparâts elzab alfa izdrukâ uz kvîts, ir tâ nodokïu maksâtâja vârds, kurð veic uzòçmçjdarbîbu, un tâs juridiskâs adreses adrese. Jaunie dati ir nodokïu identifikâcijas numurs, saòemðanas izdrukas laiks un laiks, kasieris un kases numurs. Piekriðana kases punkta numuram ir ârkârtîgi svarîga, jo mçs pieprasîsim jums iesniegt sûdzîbu par produktu. Saòemtais kvîts ir ïoti svarîgs pârdoðanas apliecinâjums ne tikai cilvçkam, bet arî pârdevçjam un paðam nodokïu birojam. Pateicoties tam, ka kases aparâts reìistrç katras preces pârdoðanu, ir grûtâk slçpt pârdotâs preces, un tas ir grûtâk izvairîties no nodokïu maksâðanas. Finanðu ministrija pieòçma galîgos lçmumus, kas uzliek par pienâkumu otrai profesiju grupai izsniegt kvîti. Piemçram, viòi ir frizieri un taksometru vadîtâji. Tomçr jâatceras, ka katru gadu tiek ieviesti dzelzceïi, pieòemot, un kases aparâtu izmantoðanas mçríis var bût atbildîgs par citâm nozarçm. Vçl viens pienâkums, kas uzòçmçjam ir uzòçmumam, kurð izmanto finanðu kases aparâtus, ir saglabât èeku kopiju. Pçc tam tas tiek norâdîts nodokïu inspekcijas gadîjumâ. Kaut arî vçl bija sen, lai saglabâtu rçíinu papîra kopijas, ðodien ir iespçjams saglabât ðîs kopijas uz papildu atmiòas kartçm, kas nozîmç, ka viòi maksâ daudz mazâk vietas. Ierîces îpaðnieks ir spiests regulâri pârbaudît kases aparâtu, un, ja ierîce neizdodas, tâ pçc iespçjas âtrâk jâpârveido par labu kases aparâtu. Pirkumu apliecinoðs dokuments ir ïoti svarîgs, un mums tas vienmçr jâsasniedz ar sevi. Tâpçc tas nebûs mûsu vienîgais pierâdîjums par pirkumu, kas bûs ârkârtîgi svarîgi, sûdzoties par iegâdâto produktu.