Ginekoloiiska izmeklcdana ar vienu pirkstu

Kolposkopija ir galvenais ginekoloìiskâs diagnostikas izmeklçjums. Kolposkopi ir ierîces, ko pârbaudes laikâ iesaka ginekologi - endoskopi, kas spçj palielinât attçlu vairâkas reizes. Eksâmens notiek ambulatorâ vidç.

HerparenHerparen - Rûpçties par aknâm un izbaudît veselîbu!

Jums nav jâbût speciâli sagatavotiem, lai veiktu kolposkopiju. Seksuâlâ atturîba vienmçr ir noderîga pirms daþâm dienâm. Tâpat nedariet to ikmçneða asiòoðanas laikâ. Pârbaude pati par sevi nav briesmîga, un tâ ir spçcîga arî grûtniecçm.Visbieþâk sastopamâ kolposkopija ir formâ, kad citoloìija sniedz neviennozîmîgus rezultâtus. Ðis jautâjums tiks nopirkts salîdzinoði agrînai dzemdes kakla vçþa diagnostikai (tâ saucamajâ pirms invazîvajâ posmâ. Ja vçzis tiek iegûts attîstîbas daïâ, kolposkopija ïauj pârbaudît iegûtâs izmaiòas.Kolposkopiskâ izmeklçðana galvenokârt sastâv no dzemdes kakla maksts daïas analîzes pçc tâs parâdîðanâs redzes stiklâ. Uz tâs virsmas var notikt lielas izmaiòas, kuras nav iespçjams noteikt parastâs testçðanas laikâ. Pirmkârt, ginekologs pârbauda plakano epitçliju multilamellârus ragveida un dziedzerus, îpaði pievçrðot savu viedokli par to robeþas. Tur, jo rodas visbîstamâkâs slimîbas. Vçlâk attçls tiek pievienots arî pateicoties zaïâ filtra izmantoðanai, lai novçrotu asinsvadu subtepçlija tîklu. Tâ iemesla dçï ir iespçjams atpazît pârmaiòu raksturu. Nâkamais jautâjuma solis ir vçrtîbas, kas kontrastç epitçlija virsmu (piemçram, Lugola tests un 3% etiískâbe.Kolposkopija, pateicoties pozitîvajai iekârtai, ir salîdzinoði skaists jautâjums un tam ir nepiecieðama pieredze no ârsta viedokïa. Tas joprojâm tiek veikts reti, kaut arî arvien bieþâk kâ daïa no Nacionâlâ veselîbas fonda.