Globalizacija mcdonald

Citu valodu apguve ir vçrtîba pçdçjâ pasaulç. Mûsdienâs, ja meklçjam darbu, ir nepiecieðami ne tikai angïu, bet arî atseviðíi stili. Faktiski ir grûti atrast profesiju, kurâ valoda nav noderîga. Paðreizçjâ Eiropas un pasaules atvçrtîbas sekas. Globalizâcijai ir daudzas priekðrocîbas bez ðaubâm.

Tas nodroðina âtru datu plûsmu starp cilvçkiem, kas atrodas vairâku tûkstoðu kilometru attâlumâ viens no otra, dod arî iespçju atrast darbîbu daudzos pasaules dzîvokïos. Tomçr ir teikts, ka ir arî stiprâs puses. Globalizâcijas beigâs, pat neizejot no citas valsts, mçs esam spiesti iegût daþas prasmes, kas mums vçl nebûtu vajadzîgas pirms gadiem. Patiesîbâ paðlaik, kad viesnîcu vadîtâji meklç darbiniekus, viòi gandrîz vienmçr pieprasa angïu valodu. Daþiem cilvçkiem tas var bût pârsteidzoði, jo pat vispopulârâkâs lietas, piemçram, tîrîðana, bieþi prasa spçju runât sveðvalodâ. Viesnîcas, jo îpaði plaðâs pilsçtâs, apmeklç daudzi ârzemnieki, un pakalpojums, neatkarîgi no tâ, ko tas dara, vçlas dzîvot zinâmâ mçrâ ar viòiem. Tieði tâpçc sveðvalodas tiek bieþi lietotas, bet daþi cilvçki to pierâda diezgan virspusçji. Daudzi var sazinâties sveðâ stilâ, bet viòi nevar to pilnîbâ sazinâties. Tâpçc, ja mçs esam viens speciâlists, mums ir jâpârvçrð, pçdçjâs nepiecieðamâs personas atraðana nekad nav tik vienkârða. Ja runa ir par juridiskâ tulkojuma pierâdîjumu, ir vajadzîgi daudzi specializçti termini, kas ir pat ârzemju tulkiem. Tam nevajadzçtu bût pârsteigumam, jo, iespçjams, specializçti juridiskie vai medicîniskie termini skaòu noslçpumaini vairumam poïu pat savâ valodâ. Tâpçc nav svarîgi sagaidît, ka viòi zina savu ekvivalentu vâcu vai angïu valodâ. Mçrítiecîga izglîtîba ir vçlama pçdçjâ.