Gramatu birojs

Grâmatvedîbas birojs kâ saimnieciska vienîba sniedz palîdzîbu grâmatvedîbas jomâ, uzturot cilvçkresursu un algas dokumentâciju. Ðie lîdzekïi tiek sniegti citu finanðu struktûru un darbu, kâ arî fizisku personu gadîjumâ.Slçdzot lîgumu, darbuzòçmçjs, kas ir grâmatvedîbas birojs, apòemas pildît pienâkumus, kas saistîti ar nodokïu likumu izpildi, labu darbu un papildus ar tiesîbâm uz sociâlo apdroðinâðanu.

Optima Biuro Rachunkowe tika izstrâdâta, lai vienkârðotu grâmatvedîbas biroju darbu, kas veic daþâdas darbîbas. Optima modulis ir nesaraujami saistîts ar grâmatvedîbas biroju, tâpçc visus datus var regulâri atjauninât un sinhronizçt. Tas atvieglo grâmatvedim uzsâkt uzòçmçjdarbîbu, neierakstoties.Atkarîbâ no uzòçmuma lieluma un metodes var izmantot daþâdus moduïus, ko nodroðina programma Optima Biuro Rachunkowe.Protams, piemçram, nodokïu grâmatu modulis nodroðina tieðus grâmatvedîbas pakalpojumus uzòçmumiem. Tas ïauj jums iesniegt kopâ ar nodokïu nosaukumu kopâ ar jaunâkajiem noteikumiem. Vçl viens tirdzniecîbas grâmatas elements ir grâmatu veikðana saskaòâ ar jaunâko grâmatvedîbas likumu. Grâmatvedîbas procesi ir pilnîbâ automatizçti. Ðis elements ieraksta PVN. Tas ïauj arî nosûtît informâciju elektroniskajâs tehnoloìijâs.Nâkamais modulis Pamatlîdzekïi dod iespçju grâmatvedîbas birojiem glabât pircçja pamatlîdzekïu uzskaiti, kâ arî juridiskâs un delikâtâs vçrtîbas. Tas pieïauj un izmanto nolietojumu. Tâ arî automâtiski uzskaita amortizâcijas izmaksas un reìistrç pamatlîdzekïu vçsturi.HR modulis un algas aprçíina un dod nodokïu deklarâcijas, aprçíina ZUS iemaksas. Tas ïauj grâmatvedîbas birojiem uzturçt pilnu personâla un algas dokumentâciju. Sadarbojas ar programmu Pùatnik. Viòð labo algu sarakstu un nosûta deklarâcijas Nodokïu pârvaldei. Tas viss notiek saskaòâ ar daþâdiem noteikumiem, kas tiek pastâvîgi atjauninâti.Programma Optima ir grâmatvedîbas biroju un nodokïu konsultantu viegli lietojama programmatûra. Lielajâ grupâ un internetâ pieejamâ pakalpojuma formâ ir skaidrs.