Hidrauliskie mati

Mans brâïameita mîl spçlçt ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas laikâ, kâ arî rakstît. Tajâ paðâ laikâ tiek absorbçts, ka, ja jûs vçlaties, lai visa lieta izskatâs skaista, jûs varat likt vienu pîti divpadsmit reizes, liekot tiem matu aksesuârus vai saspieþot tos. Viòð visvairâk vçlas, lai skolas veidotos un veidotos. Viòas jaunâ loma kâ princese Joker ir arî vienkârða, un es gribçtu perfektu frizûru un apìçrbu. Pirmkârt, Mama izvilka savu duci bizîtes ar lokiem, kas tiem piestiprinâjâs. Vçlâk ðis pilnîgais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, ne vçlreiz. Tas bûs patîkamâks gaidît cirtainos matos .... tâ sâkâs. Pusstunda pârslodze un to modelçðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ îsta karaliene. Tikai tad, kad viòa bija saistîta ar aristokrâtiem, tâ atkal mainîja savu prâtu. Neprasot, ka kopð radîðanas sâkuma ir pagâjuðas vairâk nekâ divas stundas. Negaidîti ... viòa pilnîgi mainîja savu prâtu, un viòas runâ tâ skançja gandrîz ðâdi: "Nç, es tieðâm nevçlos, es neatceros neko tâdu kâ princese, kas ir viòas vergs." Viòa pieprasîja jaunu frizûru, saliekot matus vaïçju koku bûvniecîbâ. Protams, kâ jau iepriekð teica, mçs jau praktizçjam grieðanas matus, tâpçc pçdçjais vienlaicîgi gâja ïoti labi. Viòas mâte, no vienas puses, no papildu, daþu minûðu laikâ.

Skatît matadatu piedâvâjumu