Iepakojuma vakuuma klimpas

Pârtikas produkti arvien vairâk tiek iekïauti îpaðos apstâkïos, lai pagarinâtu to izbraukðanas laiku un vienlaikus samazinâtu bojâjumu risku saistîbâ ar gaisu vai citiem produktiem. Paðlaik pârtikas vakuuma iepakojums ir ne tikai uzòçmçjdarbîbâ, bet arî çdinâðanas laikâ vai dzîvokïos. Vakuuma iepakojums ïaus pârtikas produktus uzglabât vietçjos apstâkïos daudzus mçneðus.

Kas ir pârtikas vakuuma iepakojums? Pçdçjâ virzienâ izmanto îpaðus plastmasas maisiòu vai plastmasas konteineru veidus, kuros ir norâdîti pârtikas produkti. Pçc tam, izmantojot konkrçtas ierîces no tvertnes vai maisa, gaiss tiek noòemts, un plastmasas konteiners vai maisiòð ir galvenokârt noslçgts (plastmasas maisiòð ir papildus metinâts. Mâjas apstâkïos vakuums tiek iesûkts, izmantojot speciâlu manuâlo sûkni.

Kas nodroðina vakuuma pârtikas iepakojumu? Tas noteikti palielina daþâdu pârtikas produktu uzglabâðanas laiku. Vakuuma saldçtâjos vakuumâ ievietotu gaïu var uzglabât 26 mçneðus, un ievçrojami pagarinâs arî gaïas uzglabâðanas laiks ledusskapî vai brîvos produktos, ko tur istabas temperatûrâ. Vakuuma konteineri aizsargâ pârtiku pret gaisa iedarbîbu, bet arî sçnçm un mikroorganismiem, kas bieþi izraisa pârtikas bojâðanos. Putekïsûcçji hermçtiíi saglabâ visu garðu un aromâtu, saglabâjot to struktûru.

http://rev-mind-plus.eu Brain ActivesRevitalum Mind Plus - Efektīvs veids, kā ātri mācīties un atbrīvoties no stresa!

Privâtâs vietâs tiek izmantotas arî îpaðas vakuuma slçgtas burkas, kas paredzçtas produktu uzglabâðanai, kâ arî speciâli aizbâþòi pudeïu vakuuma noslçgðanai. Pateicoties koríiem pçc atvçrðanas, vînu var nçsât ne 2 dienas, bet 20 - 25 dienas. Koríis aizsargâ vînu pret oksidçðanos, un tas pats vîns saglabâ visu garðu un smarþu.

Papildus pârtikas produktiem vakuuma tvertnçs, iespçjams, jums vajadzçtu glabât apìçrbu, kuram ir maz vietas, jo tas ir paredzçts vakuuma iesaiòoðanai.