Informacijas sistcma kspps

Lielisks plâns, lai izveidotu vârdu, ir tikai daïa no panâkumiem. Otrajâ pusç ir jâaizsargâ visi oficiâlie jautâjumi, atbilstoða segregâcija, jâpasûta dokumenti uzòçmumâ, lai jûs varçtu âtri atrast tos jebkurâ laikâ, piemçram, PIP un otrâs amatpersonas gadîjumâ. Uzòçmçjdarbîbas vadîbu veicinoðo mehânismu var izmantot no integrçtâm IT programmâm. Optima programmas ir viena no tâm, kas daudzu lietotâju vidû atzîst atpazîstamîbu.

Catch Me, Patch Me!Catch Me, Patch Me! Inovatīvs veids, kā zaudēt svaru

Ieinteresçtâs personas var lejupielâdçt demo programmu no optima tîmekïa vietnes un pârbaudît to funkcionalitâti, novçrtçt saskarni utt. Programmu var pieprasît un pieprasît CD vai tieðsaistes licencç. Demo versija ir pieejama 60 dienas. Specializçtâ programma nodroðina Windows vidi (Windows 7 operçtâjsistçma (kopâ ar starta versiju, Windows Vista 2. servisa pakotni, Windows XP SP 3, Windows Server 2003 2. servisa pakotni, Windows Server 2008 2. servisa pakotni, Windows Server 2008 R2. Ieteicamâ minimâlâ ekrâna izðíirtspçja ir 1024x768. Sistçmas administratoram ir nepiecieðams veidot programmu. Instalâcijas process ir pirms garantijas noteikumu, licences uc apstiprinâðanas. Instalçtâjs pârbauda, vai dators ir pietiekami izveidots Comarch OPTIMA programmai. Nâkamais solis ir izvçlçties aktîvos moduïus Lietotâjs izvçlas moduïus, kuriem licence ir iegâdâta. Izvçlçtie elementi vçlâk bûs bagâti, lai veiktu izmaiòas programmas situâcijâ: Program / Utilities / Operators. Comarch OPTIMA programmas lasîðana ir datu bâze. Gadîjumâ, ja lietotâjs jau ir instalçts un lçts serveris ir tâs struktûra programmas vajadzîbâm. Pçc instalçðanas pabeigðanas datoram nav jârestartç.