Ka vakuuma iepakojums ietekmc partiku

Vakuuma iesaiòoðanas maðîna, ko bieþi dçvç par fasçtâju, ir trauks, kura uzdevums ir sûkât gaisu no folijas iepakojuma produkta iekðpuses (radot vakuumu kameras iekðpusç un izveidot cieðu blîvçjumu. Ðâda veida iepakojums paildzina pârtikas uzglabâðanas laiku bez konservantiem, ïauj efektîvi marinçt gaïu un ievieto to pirms, piemçram, saldçtas.

Atlikuðo pârtikas produktu veidu dçï tiek apstrâdâti daþâdi iepakotâji. Un, protams, lieljaudas priekðmeti un spçcîga konsistence (gaïa ir vçrsti uz iepakoðanas maðînâm ar vienkârðu vakuuma aizvçrðanu, priekðmetus ar minimâlu lîmeni un trauslu (maize, ogas novirza iepakoðanas maðînâs ar manuâlu vakuuma aizvçrðanu. Pârtikas iepakoðana iepakoðanas maðînâs ir vçl viena svarîga priekðrocîba - çrta lietoðana, pçc tam arî enerìijas un darba nepârtrauktîba. Visizplatîtâkâs iepakoðanas iekârtas ir kameras darbarîki - noderîgas vidçja izmçra un brîvi stâvoðos darbarîkos, kas aprîkotas ar kameru vai kamerâm, kas noslçgtas ar hermçtisku vâku. Piemçrots baroðanai, pateicoties procesa stiprîbai (maisa ievietoðana kamerâ ar rezultâtu un atvçrðanu ar gaisa sûkðanas procesa pogu arî iespçju iestatît metinâðanas parametrus. Tâs parasti atrodamas garâs pârtikas raþotnçs. Iepakoðanas maðînu populârâ modeïa otrais gals ir iepakoðanas maðînas bez iepakojuma (sloksnes ar ârçju iesûkðanu. Tâpçc tâs ir minimâlâ izmçra ierîces, iepakotâjâ tiek ielikts maisa gals, kamçr produkts paliek ârpus ierîces. Iepakoðanas maðînas ir saistîtas ar mâjâm, maziem restorâniem vai maziem veikaliem, kur vakuuma iepakoðanas vajadzîbas nav lielas. Iepakoðanas maðînas ir izgatavotas no skaistas nerûsçjoðâ tçrauda klases, tâm ir elektronisks vadîbas panelis, vakuuma mçrîtâjs, kas parâda vakuuma stâvokli, katram bez izòçmuma ir paðeïïojoðs sûknis un blîvçðanas stienis. Saistîbâ ar iepakoðanas maðînas vçrtîbu un modeli, blîvçjuma sloksnçm ir neparasti izmçri, un no sçrijas nâk komplektâ maisiòi, kas ir iepakoti pârtikas produkti.