Kases aparata atvieglojumi

Defektu izdarîðana ir cilvçka lieta. To papildina arî likumdevçji, kas nodokïu maksâtâjiem sniedza labojumus nepareizi izdotiem tirdzniecîbas dokumentiem un deklarâcijâm, neprasot lielas sekas. Ðî iespçja joprojâm ir veiksmîga, reìistrçjot pârdoðanu kasç. Tâtad, kâ vajadzçtu izskatîties kasç?

Darîjumâ par fizisku personu darbu, kas neveic saimniecisko darbîbu un vienreizçjus lauksaimniekus, ir ieteicams reìistrçt katru piekriðanu kases aparâtâ un veidot kvîti par to. KPiR ieòçmumi pârklâjas, pamatojoties uz periodiskiem ziòojumiem. Kïûdas, izdodot nodokïu ieòçmumus, parasti attiecas uz: nodokli par materiâliem un pakalpojumiem, pârdoðanas datumu vai apjomu, preèu vai pakalpojumu skaitu. Iespçjams, ka rullîði pie kases, uz kura ir rakstîti ieòçmumi, tiks samazinâti lîdz pamata summai un izdrukâs slikti veikto pirkumu pierâdîjumus. Pârdodot reìistru reìistrâ, tas ir ïoti kaitinoði, un nav iespçjams, ka fiskâlajâ summâ reìistrçtais darîjums netiks atmaksâts vai uzlabots, izmantojot pçdçjâ rîkâ pieejamâs funkcijas. Lîdz 2013. gada marta beigâm nebija ierasts, kurâ sistçmâ bûtu jâievçro fiskâlâ rçíina kïûda. Îstenoðanas gaitâ tika izstrâdâti daþi mehânismi, kuru izmantoðanu atbalstîja biroji, bet tâ arî bija neoficiâla. No 2013. gada 1. aprîïa likumâ par kases aparâtiem ir iekïauti noteikumi, kas regulç ðo jautâjumu. No 2013. gada aprîïa nodokïu maksâtâjiem, kas reìistrç pârdoðanu ar kases aparâtiem, jâglabâ divi ieraksti - atgrieðanas un sûdzîbu ieraksti un pierâdîjumi par acîmredzamâm kïûdâm. Noteikumi nenosaka, kâ tie bûtu jâdara, jâapraksta tie un dati, ko tie vçlas atklât. Abi tiek koriìçti, lai koriìçtu kases atmiòâ iekïautos pârdoðanas apjomus, taèu vçl viens no tiem tiks noteikts iepriekðminçto panâkumu gaitâ. kïûdas. Atceïot kvîti, ir nepiecieðams piemçrot atbilstoðu ierakstu kïûdu reìistrâ, ieskaitot: bruto vçrtîbu un slikti reìistrçtu pârdoðanas nodokli, îsu aprakstu par kïûdas motivâciju un kvalitâti kopâ ar sâkotnçjo kvîti.