Kases aparats euro 50te mini

Uzòçmçji, galvenokârt uzòçmumu îpaðnieki un apkalpoðanas vietas, sâk novçrtçt kases aparâtus! Ðâdi rîki nosaukumâ ir ïoti vienkârði. Kas ir daudz, naudas cenas ir vçl konkurçtspçjîgâkas. Tomçr rodas jautâjums, kâdu konkrçto modeli izvçlçties?

Lçmums ar godîgumu nav viegls, jo vairâk, lai tirgus plîst pie ðuvçm. Mçs varam izvçlçties lielâkas, mazâkas, mobilas formas. Ir vairâk modernu, arî tradicionâlo. Viòiem nav nekâda sakara, ne mazâk. Izvçle, îpaði iesâcçju uzòçmçjam, var bût ïoti sareþìîta.

Pirmâm kârtâm, ir vçrts izvçrtçt jûsu vajadzîbas. Ja mums ir jçga ceïot jûdzes klienta testâ, mums noteikti bûs nepiecieðama mobilâ kase ar tîru baroðanas avotu. Mazâs telpâs, kur katrs kvadrâtmetrs ir svars zeltâ, kâ tas atradîs nelielu, kompaktu kases aparâtu. Nozares speciâlisti îsi saka: pirmkârt, ir jânovçrtç cilvçki, ko mçs vçlamies cieðâ uzòçmumâ un ko mçs varam atïauties. & Nbsp; Wieliczka kases aparâti ir gan izplatîtâjs, gan autorizçts pakalpojums, kas papildus fiskâlo konkrçtu ierîci.

Tomçr mûsdienu profesijâ jâatzîmç, ka viens naudas pirkums ir tikai sâkums. Nodokïu birojâ jânorâda visas ierîces, kâ arî Polijas tiesîbu akti. Pârskatu sniegðana finanðu iestâdei nav tik sareþìîta, bet prasa, lai mçs apmeklçtu Biroju (daþreiz pat divas reizes, turklât katrai ierîcei jâveic fiskalizâcijas process, tas ir, tuvinot to lietoðanai un realizçjot savas domas. Mums nav jâuztraucas par augstâko elementu, jo pilnvarotâ dienesta darbinieks ir atbildîgs par fiskalizâciju.

Kad mçs sâkam izmantot kases aparâtu, mçs nevaram aizmirst par turpmâkajâm saistîbâm, kas netieði izriet no tâ. Vispirms ir jâiesniedz ikdienas un ikmçneða fiskâlais ziòojums. Tâtad nekas jauns kâ apgrozîjuma summa ar nodokïu specifikâciju. Ðâdi ziòojumi tiek iesniegti pçc dienas vai otrâs dienas (bet pirms pçdçjâs dienas pirmâs pârdoðanas.

Visi ðie pienâkumi ir atkarîgi arî no kases aparâta pârskatîðanas, kam kopâ ar likumu ir jâievçro jebkura ðâda ierîce. Par laimi, jaunâkie modeïi mums atgâdina saistîto pârskata laiku.