Kases aparats un atbrivodana no pvn

Uzòçmçju grupa, kurai jâbût fiskâlajai kasei, vienmçr paplaðinâs. Tas ir saistîts ar jaunumu tiesîbu aktos, kas pçdçjos gados uzliek ðâdu pienâkumu, cita starpâ, ârstiem, juristiem vai taksometru vadîtâjiem. Daþâdu profesiju pârstâvjiem ir atðíirîgas prasîbas attiecîbâ uz fiskâlo kases aparâtu. Oswiecim kases aparâti kâ viens no galvenajiem pârdevçjiem Maùopolska reìionâ piedâvâ daudzus modeïus, no kuriem izvçlçties.

Pârdoðanas norâdîjumos jûs varat saskarties ar summu erc vai pos. Ir vienâdas divas pamatkategorijas, kas izceïas laukumâ. Daþâm no tâm piederoðajâm ierîcçm ir daudz parametru. POS tipa vai datora tipa kases aparâti ir daudz attîstîtâki un, protams, grûtâk tos izmantot, pateicoties esoðajiem. Viòiem ir nepiecieðama arî lielâka telpa, jo ierîce, fiskâlais printeris, tastatûra un monitors pieder pie vienas ierîces. Tâpçc tas ir diezgan kopums, nevis viena iekârta. Tâs funkcijas ietver iespçju paplaðinât un savienot citas noderîgas ierîces. No rindas lîdz Erc veida valûtâm ir pieejami daþâdi kases aparâti, piemçram: mobilie, sistçmiskie vai ar atseviðíu darba vietu saistîti uzdevumi. To kopçjâ kvalitâte ir mazâka funkcionalitâte nekâ datoru kases aparâtu gadîjumâ. Bet arî ðâdâm ierîcçm ir pieprasîjums pçc pârdoðanas. Pârnçsâjamo kases aparâtu pilnîbâ apmierinâs daudzu investoru cerîbas. Tâtad, protams, pareizâ izvçle ârstam vai personai, kas koncentrçjas uz pârdoðanu no durvîm lîdz durvîm. Mazais izmçrs ïauj jums veikt piegâdes ar katru vietu. Atseviðíi kases aparâti jau ir daudz populârâki. Tie tiek iegûti, îpaði piemçrojot punktu vai nelielu komerciâlu vai pakalpojumu problçmu. Sistçmas kases aparâti parasti atrodami tirdzniecîbâ, kur klienti tiek apkalpoti vismaz vairâkâs kases vietâs. Lai veiktu precîzu kases aparâta izvçli, jums ir jâiekïauj cita starpâ tâ daïa, kurâ uzòçmums darbojas, un to klientu skaits, kuriem tas bûtu jârîkojas katru dienu.