Konin uzocmuma programma

PC Market Insoft ir ârkârtîgi elastîga programma, arî jaunâkiem uzòçmumiem, kâ arî lielveikalam - un mçs esam parâdâ visu moduïu bûvniecîbai. Svarîgs modulis ir pat iesâcçja uzòçmçja kabatâ. Jûs varat iemâcît savus jaunos moduïus uzòçmuma attîstîbas robeþâs. PC Market ir jauka programma, pateicoties kurai tâs lietotâji to labprât izvçlas. Jaunâkâ Pc Market 7 iespçja ir paredzçta lielâm mazumtirdzniecîbas íçdçm.

Ko jûs saòemsiet, izmantojot PC Market?Jebkurâ komponentâ jûs zinât, cik daudz jûsu veikala nopelna. Programma jums labi aprçíinâs. Pârbaudiet, kâdus mçríus jûsu klienti pçrk visbieþâk vai vispâr nepçrk. Programma jums pateiks, kurð pakalpojumu sniedzçjs sniedz Jums visvienkârðâkâs cenas. Jûs joprojâm bûsit atjauninâts ar norçíiniem: kas un cik daudz ir jâmaksâ nauda. Jebkurâ laikâ programma aprakstîs naudas summu, kuru jûs iziet skaidras naudas atvilktnç. Ievadot piegâdes dokumentus, varat ietaupît daudz laika. Viss, kas jums jâdara, ir & nbsp; jûsu pakalpojuma sniedzçjs nosûtîs tos jums, izmantojot & nbsp; internetu. Veiksiet inventarizâciju âtrâk, îpaði, ja jûs saòemsiet informâciju no kolekcionâriem. Jûs varat viegli izdrukât uzlîmes uz plauktiem. Jûs pats varat izveidot veikala mazumtirdzniecîbas etiíeti. Piegâdes laikâ programma tos izdrukâs jauniem produktiem. Pateicoties sadarbîbai ar svîtrkodu printeriem, vairâku simtu uzlîmju drukâðana ir tikai daþas sekundes.

Mazumtirdzniecîbas veikalu vietçjâ programmatûras tirgû darbojas vairâkas vienîbas. Populârâkie projekti ir: PC-Market, Merkury un Store 2000. PC-Market programma ir populârâkâ.

Tâ ir sagatavota veikala, lielveikala, vairumtirgotâja vai veikalu íçdes darbîbai. To paðlaik izmanto vairâk nekâ trîs tûkstoði komercsabiedrîbu. Vienkârða un vienkârða lietoðana, bezsamaòâ esoðais risinâjums ïauj jums pârvaldît preèu sortimentu un patçrçtâju sarakstu. Pienâcîga uzmanîba ir jâpievçrð labi aprîkotai analîzes un ziòoðanas modulim.

Vairâki faktori noteica ðî plâna izvçli. Pirmkârt, tâ ir tîra, tâ atbalsta daudzus cilvçku tirdzniecîbas un noliktavu dokumentus un darbojas nevainojami ar lielâko daïu tirgû atvçrto nodokïu lîdzekïu, kâ arî visu veidu aprîkojumu, kas atrodams tirdzniecîbas pozîcijâs: maríçðanas svari, cenu skeneri, datu savâcçji vai printeri.