Kulinarija atdiirigi

Daudzâs rûpnieciskâs iekârtâs ir sprâdziena zonas (Ex. Sprâdzienbîstama vide ir atrodama gandrîz visur, îpaði nozarç. Daudzi materiâli, kas nepiecieðami darba procesu veikðanai, ir viegli uzliesmojoði vai sprâdzienbîstami. Ievçrojami ir íîmijas, naftas íîmijas vai pârtikas nozarç, tâpçc riska lîmenis ir visaugstâkais.

Snail Farm

Sprâdziena katastrofâlo seku dçï ir nepiecieðams veikt atbilstoðus pasâkumus, lai to novçrstu. Viena no tâm ir sprâdzienbîstamîbas sistçma, t.i., sprâdzienbîstamîbas sistçma. Pareizi funkcionçjoðs organisms aizkavç un pat izolç sprâdzienu. Vismodernâkâ un jaudîgâkâ mçrîðanas tehnoloìija veic aizsargfunkciju rûpnieciskajos organismos. Tas palîdz, jo nopietni rûpnieciskâs iekârtas pirms to iznîcinâðanas. Ðo stilu kalibrçðana noteikti ir vienâ ierîcç (pârnçsâjamie kalibratori. Svarîgs droðîbas sistçmu uzdevums ir samazinât sprâdziena laikâ radîto spiedienu uz stâvokli, kas nerada kaitçjumu pârtikai vai objektam (dekompresija. Tie lieliski papildina tâdu formu aizsardzîbu kâ tvertnes, tvertnes, drupinâtâji, þâvçtâji utt. Normatîvâs prasîbas attiecîbâ uz kontroli, kas veikta sprâdzienbîstamîbas zonâs, ir ïoti vçrtîgas.Pamatojoties uz Eiropas Savienîbas dalîbvalstîm, atsauces standarts ir ATEX direktîva, kas attiecas uz droðîbas sistçmu aprîkojumu un ievieðanu. Tas izmanto delikâtu apgabalu sadalîjumu un òem vçrâ iespçjamo apdraudçjumu (elektrisko un neelektrisko aizdegðanâs avotu, jo pçtîjumi liecina, ka elektriskie trauki ir aizdegðanâs avots, lai gan 50% gadîjumu. Saistîbâ ar pçdçjo, direktîvâs izdarîtie secinâjumi par tikai elektriskiem apdraudçjumiem bija slikti, lai iegûtu pareizu aizsardzîbas pakâpi. Tomçr sprâdziens var rasties tâdu faktoru dçï kâ karsta virsma.Iekðçjam sprâdzienbîstamîbas plânam, ATEX principam ir jâbût augstâkam par atbilstoðu maríçjumu, proti, CE zîmi un Ex zîmi seðstûrî (aizsardzîba pret eksploziju.Lai gan çdieni un aizsardzîbas metodes tiek pastâvîgi pilnveidotas, tas vienmçr ir ïoti atkarîgs no indivîda, viòa domçna un zinâtnes, îpaði kritiskâs situâcijâs.