Lampas apgriezieni

Elektrostatiskâ zemçjums zemes ir elektrîba, kas izmantota & nbsp; ir & nbsp; transporta un ârstçðanu visu viegli uzliesmojoðu ðíidrumu, pulveri un gâzes veidiem. Elektrostatiskâ zemçðana lielâ mçrâ ierobeþo sprâdziena vai aizdegðanâs risku daþâdu veidu degoðâm vielâm uzliesmoðanas produktâ. Nekontrolçts ðíîdums var izraisît ðíidruma un skrieðanâs maisîjumu aizdegðanos, un tas arî rada sprâdzienu.

Protams, ir iespçjams novçrst paðaizdegðanâs un sprâdziena draudus. Lai kïûtu par pçdçjâm transportçtajâm konstrukcijâm, tâm jâbût ar zemu vai regulçtu elektrostatisko lâdiòu izlâdi. Ðâda elektrostatiskâ zemçjuma izmantoðana ievçrojami samazina apdraudçjumu, ka tiek pârvadâti degoði materiâli. Ðis vienkârðais zemçjuma modelis pamatojas uz zemçjuma terminâli un kabeli. Kabeïi, ko ievada zemç, rada zemu elektrisko pretestîbu un ârkârtîgi augstu pretestîbu mehâniskiem bojâjumiem. Ir iespçjams izmantot grûtâku zemçjuma sistçmu, kas ir aizsardzîbas sistçma, kas nodroðina produkta transportçðanu vai izsniegðanu tikai sezonâ, kad zemçjums ir pareizi savienots.Vai jûs domâjat par droðîbu, ja tiek dota ðâda veida zemçjuma sistçma? Visbieþâk tie tiek òemti dzelzceïa autocisternu, autocisternu, tvertòu, mucu iekrauðanas un izkrauðanas laikâ, kâ arî procesa uzstâdîðanas elementu pierâdîðanai. Par sprâdzienbîstamu vielu raðanos un daþâdu veidu uzliesmojoðu vielu sajaukðanu un izsmidzinâðanu vai sûknçðanu. Iedarbojoties uz uzliesmojoðâm vielâm, elektriskais spriegums tiek radîts, saskaroties ar daïiòu atdalîðanu. Visur, kur tiek radîts un uzglabâts uzliesmojoðu vielu fona elektrostatiskâ lâdiòa, rodas briesmas. Visu aizsardzîbu pret elektrostatisko izlâdi pamatprincips ir tik liels skavas un pareizi izvçlçts kabelis, kas dod iespçju veikt elektrisko lâdiòu zemçjuma punktâ.Tas ir dârgi izmantot, lai slçgumos izmantotiem terminâïiem un kabeïiem bûtu jâizpilda ïoti prasîgas vadlînijas, kas noteiktas ar testu palîdzîbu. Ðobrîd vislabâkais efekts ir mûsdienu sistçmas iezemçjuma veidiem.