Lcti kases aparati

Saskaòâ ar Finanðu ministra 2014. gada 4. novembra rîkojumu par kases aparâtiem daþi pakalpojumu sniedzçji saskârâs ar dilemmu par to, vai labâka izvçle viòu darbam bija fiskâlâ kase vai fiskâlais printeris. Lîdz ðim daudzi nodokïu maksâtâji, kas veica finanðu kampaòu par fizisku personu lietu, tika atcelti no pçdçjâ pienâkuma.

Tâ strâdâja kâ automaðînu mehâniíi, ârsti, juristi, frizieri, kosmetologi, vulkanizçtâji un cilvçki, kas piedâvâ çdinâðanas pakalpojumus. Slieksnis, kas palîdz pienâkumam reìistrçt elektronisko apgrozîjumu, joprojâm ir 20 000. Saskaòâ ar ministra teikto jaunâ regula ïaus ierobeþot reâlâ apgrozîjuma slçpðanu un vienîgo, kas samazina pelçko zonu.Kases aparâts tiek sadalîts pa printeri, jo pirmais ir pilnîgi neatkarîgs rîks, ko izmanto tikai pârdevçjs un kas paredzçts visu veidu uzòçmçjdarbîbas vai pakalpojumu veikðanai. Tâs pamats (PLU ir izvçlçts iekðpusç. Lîdz ar to ðis rîks ir gluþi paredzçts pakalpojumu sniedzçjiem, kâ arî vâjajiem un parastajiem veikaliem. To var izdarît arî nozîmîgos mazumtirdzniecîbas uzòçmumos, bet ir vairâk ieteicams sistçmas kases aparâts, kas darbojas neatkarîgi vai ir daïa no pârdoðanas sistçmas. Kases aparâtu priekðrocîbas ir ârkârtîgi zemas iegâdes izmaksas, plaðs modeïu klâsts, piemçram, pârnçsâjamie. Trûkumiem un, jums nevajadzçtu bût pieejamai inventarizâcijai tieði no ierîces, nav iespçjas izmantot sareþìîtas atlaiþu sistçmas un izsniegt PVN rçíinus.Novitus bono e fiskâlais printeris nevar strâdât vienatnç, tas vçlas bût pieslçgts datoram, tâpçc, ja mçs to plânojam, domâsim par to. To atbalsta jebkura datorprogramma, kas to vada, izmantojot RS-232 vai USB interfeisu. Printeri galvenokârt ir paredzçti lielâm mazumtirdzniecîbas íçdçm ar plaðu preèu bâzi (pat desmitiem tûkstoðu produktu. Citas ðo ierîèu priekðrocîbas, kas rada vienâdu PVN rçíinu izsniegðanas veidu un svarîgu ieskatu uzglabâðanas laikâ, un slimîbas ir lielas pirkuma izmaksas un vçlçjâs strâdât ar datoru.