Led apgaismojums

Mûsdienâs avârijas apgaismojumam ir ïoti svarîga vieta droðîbâ, un tâpçc runâjot par cilvçku efektîvu evakuâciju no apdraudçtâs çkas. LED avârijas apgaismojumam ir ïoti svarîga funkcija, galvenokârt, kad tiek zaudçta gaismekïu pamata baroðana. Ïoti svarîga ideja ir ne tikai labâ apgaismojuma izvçle, bet arî atbilstoða maríçðana ar visâm komunikâcijas lînijâm un augsta riska zonu.

Kâdi avârijas moduïi ir atvçrti laukumâ?Tuvâkajâ tirgû ir daudzi gaismekïi un speciâlie avârijas moduïi, kas nodroðinâs mums ievçrojamu droðîbas lîmeni iedzîvotâju evakuâcijas laikâ. Tirgû atvçrtos izstrâdâjumus var izmantot, piemçram, lai padarîtu avârijas apgaismojumu sociâlos dzîvokïos, birojos, privâtos dzîvokïos vai kâpòu telpâs. Mûsdienîgi moduïi un avârijas gaismekïi atðíiras ne tikai ar bagâtîgo dizainu, bet arî no daþâdâs jaudas un ïoti stingru droðîbas prasîbu izpildes. Veikalu plauktos veikalu plauktos ne tikai tiek nodroðinâta funkcionâla definîcija, bet arî modernais LED avârijas apgaismojums ar augstu hermçtiskuma pakâpi, ko var droði izmantot telpâs ar ïoti augstu mitrumu un augstu putekïainîbu. Avârijas apgaismojums ar paaugstinâtu hermçtiskuma klasi ir ideâli piemçrots vannas istabâm.

Ko pievçrst uzmanîbu pirms pirkðanas?Cilvçkiem, kas plâno iegâdâties profesionâlu LED avârijas apgaismojumu, vispirms ir jâmeklç produkti, kas bûvçti no plaðas materiâlu klases. Gaismekïi, kas izgatavoti no cçlâ alumînija vai polikarbonâta, ir saistîti ar plaðu slavu. Ðos gaismekïus var uzstâdît uz vertikâlâs sienas un griestiem. Ir vçrts ieguldît patîkamu zîmolu apgaismojumâ, pateicoties tam, ka mums bûs 100% pârliecîba par to, ka viòi mums labi kalpos daudzu gadu lietoðanas laikâ. Ir vçrts meklçt tâdus uzòçmumus kâ TM TECHNOLOGIES, ES-SYSTEM, AWEX vai HYBRYD. Izvçloties modernu LED avârijas apgaismojumu, vienlaikus ir vçrts òemt vçrâ, vai mûsu iegâdâtajam produktam bûs CE sertifikâts, kas apliecina mûsu avârijas apgaismojuma atbilstîbu paðlaik spçkâ esoðajiem Eiropas standartiem.

testiMûsdienu avârijas apgaismojuma sistçmâs tiek òemti vçrâ daudzi citi risinâjumi, kas ir paredzçti, lai uzlabotu lietoðanas komfortu un kâda ir iekârtas svarîgâkâ droðîba. Ir vçrts ieguldît ðâdos avârijas apgaismojumos, kuros bûs spçcîgi veikt labus testus ar standartu PN-EN 50172. Jaunos gaismekïos ar paðpârbaudi, ikmçneða funkcionâlo pamatu pârbaudi, visticamâk, pastâvçs arî automâtiski, tâpat kâ apgaismojuma laika testi. Vietçjâ tirgû ir pieejami arî speciâli avârijas gaismekïi, kas paliek telpâs, kur jâreìistrç visas atseviðíu avârijas gaismekïu pârbaudes vçsture.

Kur tâs ir jâârstç?Avârijas apgaismojums, un tâdçjâdi evakuâcijas apgaismojums bûtu jâveic pilnâ evakuâcijas iespçju veidâ tautas saimniecîbas un kolektîvâs dzîvesvietas mâjâs. Avârijas apgaismojumam vajadzçtu bût vairâk ceïam, kas nodroðina evakuâciju, un to darbina tikai mâkslîgais apgaismojums. Tas noteikti jâievieto kinoteâtros, teâtros, daþâdâs iespaidîgâs vietâs, lasîtavâs, þurnâlos, konferenèu telpâs, sporta zâlçs, izklaides vietâs, muzejos un plaðâs sabiedriskâs çkâs.