Literaturas tulkotajs

Iespçjams, vismodernâkais kïûdainais uzskats par tulkotâja darbu ir tâds, ka ðíiet, ka starp abâm valodâm ir rakstisks tulkojums, kas padara tulkojumu vienkârðu un gandrîz automâtisku. Diemþçl reâlâ situâcija ir gluþi pretçja, un tulkoðanas procedûra gandrîz vienmçr ir pilna ar iespçjâm, kâ tas bieþi vien ir gadîjuma, kad tiek nejauði sajauktas idiomas un abu valodu lietoðanas veidi, daudzi iesâcçji savâ jomâ tulko no viltus pieòçmuma, ka viòu darbs ir noteikts precîzai zinâtnes grupai un kïûdaini pieòem, ka pastâv konkrçti datumi un kustîbas jaunâs valodâs. Vçl viens pârpratums ir viedoklis, ka pastâv nemainîgas tulkoðanas formas, kuras var dublçt kâ kriptogrâfijâ.

Tulkotâja darbs nekad nav tikai par neatgriezenisku kodçðanu un dekodçðanu starp avotu un mçría valodâm, lietojot vârdnîcu kâ zinâtnisku palîdzîbu, jo tulkojumu autora darbs nav lîdzîgs tulkotâja darbîbai. Daþreiz mums ir jârisina maðîntulkojumi (pazîstami arî kâ automâtiskie vai datorizçtie tulkojumi, t.i., teksti, kas automâtiski tulkoti ar datorprogrammu. Kaut arî tulkotâju tehnoloìija joprojâm modernizç un ievieð mûsdienîgus risinâjumus, tad maðînu izpratne nav apmierinoðs lîmenis. Tomçr arvien plaðâk tiek izmantota specializçta datorizçta tulkoðanas programmatûra (CAT, kas palîdz tulkoðanas procesam caur tulkotâjiem.

Nav grûti atrast praktiíus lielâs pilsçtâs, piemçram, Varðavâ, lai gan izpratne ir sareþìîta darbîba, kas prasa autoram pârvçrst lielas zinâðanas, lielu interesi un bûtisku sagatavoðanu. Tomçr starp valodâm, kas pakïautas tulkoðanai, ir atðíirîgas stilistiskas un pieturzîmes, kas papildus tulkoðanas procedûrai sareþìî. Starp valodu problçmâm, ar kurâm sastopas angïu tulkotâjs, tâ saucamâ lingvistiska iejaukðanâs, t.i., pamata un pçdçjâs valodas pazîmju nesaprâtîga kombinâcija ðíietami lîdzîgos terminos (piemçram, angïu valodas vârda patçtiska & nbsp; nenozîmç patçtisku, tikai patçtisku. Daþreiz vârdi no jaunajâm valodâm izklausâs gandrîz vienâdi, savukârt sarunas ir diametrâli atðíirîgas, tâpçc tulkotâjam ir jâbût kvalificçtam ne tikai valodu ziòâ, bet arî izpratnç par konkrçtas runas lietotâju kultûras sasniegumiem.