Lustra iezemcdana

Daudzi cilvçki ir pârsteigti, vai ðíçlçja iegâde atmaksâjas. Tas viss ir atkarîgs no tâ, vai to faktiski izmantos. Ja grieðanas maðîna ir tikai vçl viena iekârta, kas rotâ virtuves skaitîtâju, pirkums ir jâpârtrauc. Gadîjumâ, ja mçs novçrtçjam komfortu, un virtuvç mçs pavadâm diezgan daudz laika, gatavojot pusdienas un desertus, izvçle ir pçdçjâ interesanta alternatîva!

Griezçjs ir pirmâ alternatîva vidçjam nazim. Pateicoties tam, mçs pçc daþiem mirkïiem sagrieþam maizi uz taisnas detaïu biezuma. Tas pats attiecas uz aukstâm gaïâm un sieriem - âtri un atbilstoði, un galvenokârt estçtiski. Tâtad tas ne vienmçr pareizi sagaida, kad spçlç tikai grieðanas dçlis un nazis.

Svarîgâkie elementiSvarîgâkie griezçja punkti ir rotçjoðs asmens ar iespçju regulçt grieðanas biezumu, padevçju un korpusu. Asmeòi var bût delikâti vai zobaini. Perfekti ir ideâli piemçroti siera un aukstâs gaïas izcirðanai, savukârt zobainie ir universâli. Ideâlâ gadîjumâ, ja asmeòi ir izgatavoti no mums, mçs esam sacietçjuði, jo pateicoties tagadnei, tie ir izturîgâki. Kad runa ir par griezçjinstrumentu korpusu, mçs varam izvçlçties tos, kas izgatavoti no parastâ nerûsçjoðâ vai titâna, vai kâ mâkslîgs korpuss - plastmasa ir pietiekama lietoðanai mâjâs. Tas pats attiecas uz padevçju. Ja mçs cenðamies izmantot ierîci bieþi, izvçlamies tçrauda, un sievietçm tiks izmantota plastmasas paplâte, kas samazinâs çdienu retâk. Jums ir arî jâpievçrð uzmanîba, tas ir, griezçjs ir piestiprinâts pie stûmçja - bez viòa mçs esam pakïauti ne tikai daþiem precîziem griezumiem, bet galvenokârt pirkstu zudumam.

Papildus pamataprîkojumam raþotâji bieþi sâk citu interesantu sîkrîku montâþu. Viens no tiem ir paplâtes ðíçlçs sagrieztiem ðíçlîtçm - pateicoties tam, grieðana kïûst higiçniskâka, un pçc tam mums ir mazâk tîrîðanas. Vçl viena krâsaina garða ir naþu asinâtâjs vai kabeïu glabâðanas kaste.

Vai griezçjs ir skaists?Ðim nolûkam tas parasti ir 150-400 zlotu. Laukumâ ir arî iebûvçti griezçji, un to cena svârstâs no 500 lîdz 1500 PLN. Uzlabotas iekârtas, kas galvenokârt paredzçtas veikaliem un çdinâðanas namiem, jau ir ievçrojamas izmaksas - aptuveni 2000-5000 PLN. Lai gan tie ir viegli samaksâjami, kad mçs to pârveidojam par saglabâtu laiku.