Mans sapou darbs ir

Prostero

Bçrnu sapnî daudzas sejas saskaras ar daþâdu profesiju veikðanu. Daþreiz pat ðîs vçlmes piepildâs. Kurð bçrni visbieþâk izvçlas bût, kad viòi aug? Nu, vairâk nekâ viens mazais zçns vçlas kïût par ugunsdzçsçju vai policistu. Daþi sapòo par kareivja esamîbu. Populârs stress ir Krakovas veterinârârsts. Un kâ ar meitençm? Meitenes tradicionâli izvçlas modeïus, aktrises un dziedâtâjus.

Populârâkâ konkurenceJâatzîmç, ka vçl lielâks bçrnu skaits sapòo kïût par slavenîbu. Tas ir tâpçc, ka popularitâte ir atðíirîga talantu ðovs. Protams, daþi bçrni joprojâm plâno bût ârstiem vai juristiem. Daþreiz ðîs sugas iesaka paði vecâki. Protams, ne daudzi bçrni sapòo par pelnît naudu hipermârketâ vai platformâ. Vai tas ir nedaudz atðíirîgs? Protams, ne. Bçrnîba rada savu ðarmu. Mazie bçrni nezina, vai viòu vçlmes ir iespçjams izpildît. Galu galâ, meitene nepieprasa nekâda veida pçtîjumus: es esmu diezgan pietiekami, lai es bûtu modelis, vai es esmu labas beigâs, lai kïûtu par ârstu. Vçrtîbâ, kad mçs augam, mçs sâkam domât arvien vairâk reâlu un mûsu bçrnu fantâzijas noved pie aizmirðanas. Lai gan jâatzîst, ka tas ne vienmçr ir acîmredzams. Ir cilvçki, kuri ir sagatavojuði savas vçlmes no bçrnîbas. Daudzas skatuves zvaigznes parâdâs kâ pierâdîjums tam, ka èetru gadu vecumâ viòi dziedâja "kabeïu mikrofonâ". Beigâs tika konstatçts, ka viòu vecâki tiks òemti no otrâ veida lçjumiem no mazâkajiem gadiem. Turklât viòiem izdevâs. Ðâdi stâsti nekad neatbilst retumam. Un ïaujiet viòiem bût pçc iespçjas tâlâk. Kâdreiz bûs daudz labu pieauguðo.