Matiem un mcness fazcm

Mans brâlçns îpaði mîl spçlçt ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas laikâ, íemmçt un padarît viòu augðu. Viòa arî ir patieðâm apòçmusies, ka, ja viòa vçlas, lai viss izskatîtos perfekti, tad viòa var piecas reizes ievietot vienu krekli, katru reizi, kad tai ir pievienots matu priekðgals, vai arî tai ir pievienota matadata. Viòð mîl skolu un gatavojas viòiem. Viòas nesenais karalienes Dþokeras radîtais radîjums ir oriìinâls, un es gribçtu perfektu frizûru un apìçrbu. Pçc kontakta, mana mâte viòâ iejaucâs ar vairâk nekâ duci siksnâm ar tiem piestiprinâtâm lentçm. Vçlâk ðis skaistais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, ne vienu reizi. Es paskatîðos tâlu uz cirtainiem matiem .... tâ sâkâs. Pusstundu vadîba arî tos izmanto. Viòa izskatîjâs skaista kâ lieliska princese. Bet, kad tas notiek ar aristokrâtiem, viòa pietiekami âtri mainîja savu prâtu. Neòemot vçrâ faktu, ka no montâþas sâkuma lîdz skatienam jau ir pagâjis vairâk nekâ divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi mainîja ideju, un viòas runâ tas bija gandrîz kâ "nieeee, es tieðâm nevçlos, es neko neatceros par princesi, kas ir viòas pakïautîbâ". Viòa pieprasîja jaunu frizûru, sakârtojot matus piepildîtas kokas perspektîvâ. Par laimi, kâ jau iepriekð rakstîju, mums ðobrîd ir pçtîjumi par matu veidoðanu, tâpçc tas notika îpaði âtri. Viòas mâte, tajâ paðâ pusç, bija gatava no tâs atkal pâris minûðu laikâ.

Skatît matadatu piedâvâjumu