Matiem viioo uz pleciem

Mans brâlçns mîl spçlçt ar matiem, jûs joprojâm varat to izdarît, íemmçt un plânot. Tajâ paðâ laikâ tas ir pareizi uzsûcis, ka, lai viss izskatîtos perfekti, ir iespçjams vienu reizi seðas reizes uzlikt vienu pîti, uz kâdu laiku uzlikt matu lokus vai ievietojot matu klipus. Viòð visvairâk izrâda skolu izrâdes un beidzas ar viòiem. Viòas vienîgâ Scurvy karalienes radîðana ir arî izklaidçjoða, un viòai vajadzçja perfektu frizûru un kleitu. Sâkumâ mana mamma izgâza apmçram divpadsmit bizîtes, ar tâm pievienojot lokus. Vçlâk ðis jaukais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, nevis vienu reizi. Es izskatîðos daudz pârvaldîto matu .... tâ sâkâs. Pusstunda vadîba un to plânoðana. Viòa izskatîjâs skaista kâ princese. Tomçr, kâ tas notiek ar aristokrâtiem, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Neuztraucieties, ka kopð izstâdes sâkuma ir pagâjuðas divas stundas. Negaidîti ... viòa pilnîbâ mainîja savu viedokli, un viòas valodâ tâ bija mazliet lîdzîga "nieeee, man nepatîk, es neko neatceros par karalieni, kas ir tâlu no viòas padotîbas". Viòa sev jautâja jaunu frizûru, sakrautus matus daïçji brîvâ kokâ. Jo, kâ mçs jau iepriekð teicâm, mçs tagad mâcâmies par matu radîðanu, tâpçc pçdçjo reizi mçs ïoti âtri gâjâm. Viòas mâte, paða pusç, un nâkamâ, daþu minûðu laikâ varçja.

Skatît matadatu piedâvâjumu