Matu tiridana majas

Magnçtiskie filtri ir pilnîgi jauna koncepcija ðíidrumu tîrîðanai no daïiòâm. Un tie ir standarta risinâjums eïïu un, turklât, dzesçðanas ðíidrumu veiksmîgai darbîbai. Magnçtiskâ filtrçðana ir ievçrojami ekonomiska, efektîva un ekoloìiska.

Magnçtiskos filtrus galvenokârt izmanto, lai aizsargâtu gan rûpnieciskâs centrâlâs apkures iekârtas, gan tîru ûdeni. Tajâ paðâ laikâ tâs ir paredzçtas dzesçðanas un apkures iekârtu aizsardzîbai, kâ arî visu veidu iekârtâm, kas uzstâdîtas apspriestajâs iekârtâs. Magnçtiskie filtri vispirms aizsargâ no piesâròojuma ar cietiem priekðmetiem. Magnçtiskie filtri ir izðíiroðs faktors, lai novçrstu jebkâdus iekârtas un tajâ ievietoto ierîèu bojâjumus. Visbeidzot, tiem ir palielinâts uzstâdîto magnetizatoru efektivitâte. Turklât tie dod iespçju samazinât iekârtu ekspluatâcijas vai uzturçðanas izmaksas un samazinât ûdens vai ðíidruma plûsmas pretestîbu bûvniecîbâ.Magnçtiskajam filtram ir daudz priekðrocîbu, un tajâ paðâ laikâ tas ir daudz labs. Ar magnçtiskajiem filtriem jûs varat satikt ûdensapgâdes iekârtâs (ûdensapgâdes iekârtâs, slçgtâs iekârtâs, izmantojot atseviðías ierîces, kas piegâdâtas ar izmantojamo ûdeni (piemçram, veïas mazgâjamo maðînu iekârtâs ar piespiedu cirkulâciju.Izvçloties pareizo magnçtisko filtru, galvenâ uzmanîba jâpievçrð procesa parametriem. Tas galvenokârt attiecas uz procesa ðíidruma raksturu, veidu, piemaisîjumu lielumu un izturîbu, kâ arî par vçlamo efektivitâti un paredzamo filtrçðanas efektivitâti.Magnçtiskajâ filtrâcijâ nav palîgmateriâlu. Filtra darba elementus var tîrît, un daþiem magnçtiskajiem filtriem ir maza plûsmas pretestîba. Daþiem magnçtiskajiem filtriem ir iespçja uztvert mazâk par 1 mikronu daïiòas. Piesâròotâji no filtra tiek apstrâdâti daïçji sausâ pusç, tâpçc ðíidruma zudums ir ïoti zems. Tomçr magnçtiskâ filtrçðana palielina investîciju izmaksas. Pirmkârt, magnçtiskâ filtra izmaksas ir nesalîdzinâmi augstâkas nekâ standarta membrânas filtru gadîjumâ. Patiesîbâ tas ir unikâls magnçtisko filtru trûkums, kas ir îpaði âtri novçrsts, jo ievçrojami samazinâs ekspluatâcijas izmaksas.