Metalagriezuma mikroskopa konstrukcija un ekspluatacija

Internets ir mainîjis cilvçku dzîvi. Diemþçl papildus daudzâm neapstrîdamâm priekðrocîbâm, piemçram, uzreiz sasniegt noteiktu veic daudzus riskus. Interese visbieþâk tiek uzskatîta par atkarîbu no interneta.

Tiek lçsts, ka lîdz pat 20% datoru lietotâju var tikt pakïauti tam. Tâdçï ðobrîd tas ir vienâds ar ierîcçm, kas fokusçjas ar tîklu. Tas ir tieði internets ðodien ir visbieþâkais atkarîbas cçlonis. Papildus nosaukumu "Interneta atkarîbas" var viegli tikties ar tâdiem terminiem kâ: siecioholizm, sieciozaleýnoúã, cyberzaleýnoúã, internetoholizm, internetozaleýnoúã, infoholizm, infozaleýnoúã, un papildus datoratkarîbu. Visi no ðiem noteikumiem apraksta nosacîjumu, ka ir daudzas stundas internetâ îpaðumu, kas nelabvçlîgi nâk darbiniekam sfçrâ starppersonu, psiholoìisko, sociâlo, ìimenes un laba. Tie skar ðo ðíebinoðs nelaimi vçl pieteicies uz arhitektûru un joprojâm pastâv virtuâlajâ realitâtç, aizmirstot par tiem, ieskaitot pasaules piem. Rotçjoðais laikus dienâ.

Kâ rîkoties ar interneta atkarîbu no personas? Pirmâm kârtâm, jûs nedrîkstat par zemu novçrtçt ðî fakta popularitâti. Visaptveroðâkais risinâjums ir visaptveroða interneta atkarîba un noòemðana Krakovâ. Mûsu speciâlisti palîdzçs atkarîgajam mainît îpaðuma opciju no citas metodes. Daþos gadîjumos ir nepiecieðams pacientu noòemt no datora, kas pieslçgts internetam. Mûsu noteiktâ speciâlista izstrâdâtâ terapija ïaus narkomânam atgriezties normâlâ dzîvç.