Mini e kases aparats

2015. gada 1. janvârî ir saglabâts likums, kas arî saðaurinâja to uzòçmçju skaitu, uz kuriem neattiecas pienâkums reìistrçt savus darîjumus kasç. Ja neesat izmantojis kases aparâtu lîdz pçdçjai brîdim - tagad tas var mainîties. Nedaudz vairâk tiek aicinâts, lai arî sievietes, kas izveido finanðu kampaòu, bûs spiestas iegâdâties kases aparâtu. Tâ kâ tas ir spçcîgs ieguldîjums katra uzòçmçja budþetâ, ðodien ir vçrts piedzîvot, kâda veida naudu var iegût ðâdam pirkumam.

http://lv.healthymode.eu/nonacne-efektivs-lidzeklis-pret-putitem/Nonacne efektīvs līdzeklis pret pūtītēm

- Visi uzòçmçji, kas ir veikuði kases aparâta iegâdi un reìistrçjuði pârdoðanu tuvu tai, var pieprasît atlîdzîbu. Lai pieteiktos ðâdai kompensâcijai, jums ir jâveic daþas formalitâtes. Saskaòâ ar likumu 90% no pirkuma cenas var atgût, neskaitot PVN, bet Tres skaits nedrîkst pârsniegt 700 PLN. Neapðaubâmi, iespçja saòemt atdevi ir interesanta informâcija ikvienam uzòçmçjam, kurð nevçlas mest naudu.

- Mçs nevaram aizmirst par îpaða paziòojuma nosûtîðanu Nodokïu pârvaldei, kurâ mçs izlemsim izmantoto kases aparâtu apjomu un norâdîsim to pieteikuma adreses. Tai arî bûtu jâatgrieþ precîzs datums, kad tâ sâka reìistrçt pârdoðanu konkrçtâ kasç. Ðis dokuments ir svarîgs, un mçs nevaram zaudçt savu uzticîbu.

Lai saòemtu naudu par kases aparâta iegâdi, mums ir jâspçj pierâdît pirkumu. Vienu deklarâciju varam pieprasît vienu reizi. Ja mçs izskatîsim jebkâdus jautâjumus, kas saistîti ar tagadni, kurâ veidlapa tiek pieprasîta atmaksai, mçs atradîsim vairâkus informâciju bûvlaukumos - ðeit ir daudz tekstu paðreizçjam faktam. Ar godîgumu mçs neesam dârgi cilvçki, kuriem vajadzîba iegâdâties kases aparâtu ir pilnîgi jauns skaistums. Tomçr, pateicoties pieredzçjuðu speciâlistu palîdzîbai, mçs ne tikai varçsim iegâdâties pareizo naudu, bet turklât mçs varçsim saòemt kompensâciju par izmaksâm, kas raduðâs, iegâdâjoties ðo pirkumu.

Kur es varu nopirkt kases aparâtu? Mçs varam arî iegâdâties fiskâlu ierîci tieðsaistes iekârtâ un lielâs telpâs. Tajâ paðâ laikâ darîsim to paðu nozîmç pilnvarotu izplatîtâju un piedâvâjam arî pakalpojumu pakalpojumus.