Mini kases aparats

Kases aparâti jau pastâvçja, lai aprîkotu katru veikalu vai citu mazumtirdzniecîbas un servisa centru. Tehnoloìiju attîstîba nozîmç, ka ðîs ierîces joprojâm atceras izdevîgâkas funkcijas, to piedâvâjums un pielietojumi pieaug. Ðodien, tirgû, mçs atrodam naudu, kas noguldîta katram uzòçmumam. Ðîs ierîces uz brîdi var iztçrçt grupâm.

Bliss Hair

Pârnçsâjamo naudas kasti raksturo fakts, ka tas aizòem zemus izmçrus. Viòð nekad neatceras neko, lai piedâvâtu funkcionalitâtes lîmeni. Vislabâk ir çst sezonas laikâ, kad tâ sâk izplatîties ieòçmumu saturâ. Kâdâs vietâs vislabâk darbosies portatîvie kases aparâti? Pirmkârt, ir vçrts tos apvienot ar zemu tirdzniecîbu un amatniecîbu. Tâs ir ieteicamas arî iedzîvotâjiem, kuri ir pamoduðies no durvîm lîdz durvîm un brîvdabas pasâkumiem. Tie bieþi vien ir atrodami arî paðâs tirdzniecîbas vietâs vai stâvvietâs. Ðâda veida kases aparâti vidçji var ieprogrammçt lîdz 3000 PLU. Ðâda veida kases aparâts labi darbosies e-komercijâ. Interneta veikala kases aparâts, tâ realizâcija ir obligâta arî tad, ja gada apgrozîjums pârsniedz PLN 20 000. Vienvietîga kases aparâts ir diezgan plaðâks atkarîbu klâsts no mobilajiem kases aparâtiem. Tâpçc svarîga priekðrocîba ir tas, ka ir svarîgi savienot lîdzsvaru vai datoru. Tas darbojas ar kodu lasîtâju. Tâpat kâ pârnçsâjamie kases aparâti, tie ir nelieli. Kâdu ekonomisko lomu iegûs no to iegâdes? Iespçjams, tâ nelielâ izmçra dçï nelielâs telpâs darbosies neliels kases aparâts. Piemçram, vienas sçdvietas kases aparâts bûs ideâla izvçle cilvçkiem, kuri ir ieinteresçti kioska vai tikai neliela apkârtnes veikala darbîbâ. Sistçmas pulksteòi ir vçrsti uz pilnîgi citu mçría daïu. Tâs sasniedz svarîgas iestâdes, kurâs ir atlasîti vairâki kases aparâti. Viòu iezîme ir tâda, ka viòi var spçlçt autonomi kâ viena naudas kontâ vai strâdât ar jaunâm ierîcçm. Ðâda veida novatoriskie risinâjumi nozîmç, ka, piemçram, bagâtos risinâjumus var apvienot ar citiem biïeðu kasçm, datoru un maksâjumu terminâli.