Modes apicrbu rathotajs angiu valoda

Ðajâ sestdienâ tika izgatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri pabeidza ar apvienoðanâs sezonu. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs pastâvçja mazâkajâ punktâ, un summa bija bez ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi vidçjus un vieglus audumus ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem vislabâk bija pieskaòoti gaisîgi, krâsaini maxi svârki, kas bija gatavâ tamborçjumâ. Viòus cienîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Siltâs drçbçs dizaineri, kas piedâvâti cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar îstiem apïveida krustojumiem, dekorçti ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaista kâzu kleita, kas sagatavota ðim gadîjumam. Kleita tika dota personai, kas domâja, ka paliks anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Ienâkumi, kas iegûti no paðreizçjâs izsoles, tiks veltîti valsts bçrnu namam. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas spçcîgas un labas darbîbas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir izlaiduði savus produktus izsolçs, un tad pârdoðanas punkts bija pat apmeklçjums citâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija tiks nodota uzòçmumiem jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums vçlas atvçrt datoru, kurâ daþâdas kolekcijas bûtu acîmredzamas nekâ stacionârâ peïòâ.Mûsu paðu apìçrbu kompânija ir svarîgs no tîrâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Visos reìionos ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, tostarp lielâko daïu skaistâko drçbnieku, ðuvçju un arhitektu. Katru reizi, ðis darbs publicç kolekcijas saskaòâ ar Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti populâras, ka, pirms veikala atvçrðanas, tie, kuri vçlas izveidot vienu pilnu rîtu, ir gatavi no rîta. Ðîs kolekcijas notiek ðajâ îpaðajâ dienâ.Ðîs iestâdes raksti daudzu gadu garumâ ir ieinteresçti lietotâju vidû gan pasaulç, gan ârzemçs. Rakstot par to, nav pieminçta iegûtâ gandarîjuma spçja un apgalvots, ka materiâli ir visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatiet savu veikalu: Lemon vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs