Modes skate 1 novembri

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kas pieprasîja redzçt, ko dizaineri ir sagatavojuði attiecîgajai sezonai. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçts displejs palika mazâkajâ detaïâ, un viss beidzâs bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi mîkstus un vieglus audumus ar labâm krâsas krâsâm, tostarp kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki kolekcijâs, kas sagatavotas tamborçðanai. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas, kâ arî blûze ar puðíçm un izðûti bikini. Jaunâkajiem apìçrbiem dizaineri dâmâm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas sagatavota îpaði svaigam nolûkam. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât tika izsolîti arî vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. Ienâkumi, kas gûti no paðreizçjiem pârdoðanas darîjumiem, tiks norâdîti jûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas vçrtîgas un pievilcîgas kampaòas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti nodevuði savus produktus izsolç, un, tiklîdz izsoles priekðmets bija pat indivîda apmeklçjums no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija drîzumâ ieradîsies veikalos, kad ieradîsies maijâ. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums plâno izveidot interneta biznesu, kurâ nebûtu lçtas kolekcijas, izòemot stacionâros veikalos.Ìimenes apìçrbu zîmols ir vienreizçjs starp lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Viòam ir vairâkas rûpnîcas visâ pasaulç. Viòð nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, daudzu topu, drçbnieku un dizaineru priekðplânâ. Laiku pa laikam ðis uzòçmums sniedz kolekcijas vienotîbâ ar Polijas centrâlajiem dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik acîmredzamas, ka pat pirms veikala atvçrðanas tâs ir gatavas garâs rindâs no vienas rîta. Ðîs kolekcijas to izmanto tajâ paðâ dienâ.Ðîs iestâdes mçríi daudzus gadus ir guvuði milzîgu popularitâti lietotâju vidû gan ârvalstîs, gan ârvalstîs. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par daudzajâm viòa gûtajâm apmierinâtîbâm, un tâs uzskata, ka rezultâti ir augstâkâs klases.

Skatiet mûsu veikalu: Haccp vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs