Neatkarigs uzocmums

Polijas pasaulç uzòçmçju nav. No sistçmiskâs transformâcijas brîþiem tie parasti nâk. Tomçr "mâjâs" spçlçðana ir ierobeþota arî ar nepiecieðamîbu iegût pamatinformâciju, tostarp no daþiem tiesîbu aktiem, kâ arî daudzâm jaunâm jomâm.

Kad mçs tikko virzâmies, lai uzsâktu savu darbu vai mçs tagad to ievestu, mums ir svarîgi arî panâkt pat elementâru vienoðanos par kases aparâtu problçmu, bez kuras daudzos profilos mçs vienkârði nevaram pârvietoties, jo spçja to izdarît ir likumîgs pasûtîjumu. Pienâkums veikt kases aparâtu ir vçl modernâks, un tas ietver vçl citas profesionâlâs grupas. Jâ, protams, vairâk nekâ viens jaunais uzòçmçjs jautâ par to, ko pirkt kases aparâtu?

Uzòçmçjdarbîbas veids noteikti ir svarîgs kritçrijs, izvçloties kases aparâtu. Mçs, protams, pieòemam, ka ir enerìija, kas prasa - saskaòâ ar juridisko vainu - ðî çdiena îpaðums. Kâdus kases aparâtus mçs vçlamies izvçlçties? Apskatîsim divas populârâkâs ðo summu grupas.

Pirmâ grupa, kuru mçs centîsimies tuvinât, ir tâ sauktie vienvietîgie kases aparâti. Ðajâ sakarâ ir jâuzsver, ka tajâs, bez ðaubâm, ir daudz liela un bagâtâkâ grupa, kas ðobrîd ir pieejama ðo maðînu laukumâ. Elzab kraków kases aparâti piedâvâ mums iespçju sadarboties ar citâm ierîcçm, piemçram, ar mçrogu vai svîtrkodu lasîtâju, kâ arî ar datoru. Protams, jûs varat iegâdâties arî standarta fiskâlo kases aparâtu bez visâm ðîm iespçjâm. Tâ kâ pastâvîgajâ lietoðanas praksç nav îsti daudzas sievietes aizòem ârçjâs ierîces matricâ kases aparâtâ. Pçdçjais nosacîjums ir tas, ka tirgus nav pârâk daudz cita veida noliktavu programmu, kas varçtu - ar nosaukumu un viegli - rîkoties ar konkrçtu fiskâlo kases modeli.

Otrâ daïa, ko mçs analizçsim, ir portatîvie kases aparâti. Viòu augstâ mobilitâte ir viòu plus. Standartâ tie ir aprîkoti ar akumulatoru. Turklât viòi izmanto papîra ruïïu stabilizâciju. Nozîmîgs pârnçsâjamo kases tehniskais elements ir tas, ka tie ir pietiekami izturîgi pret nelabvçlîgiem apstâkïiem ïoti augstâ kvalitâtç vai tâdâ paðâ nepanesami aukstâ temperatûrâ. Viòi arî labi izturas ar augstu mitrumu. Ðî þanra kases aparâta tastatûra parasti ir izgatavota no silikona vai gumijas. Tas ir vienîgais risinâjums, piemçram, taksometru vadîtâjiem.

Mçs varam izvçlçties arî no sistçmiskiem, datoriem un fiskâliem printeriem.